ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเป็นโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก เห็นความงามและคุณค่าของงานวิจัย รวมถึงได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักนวัตกรรม และนักวิจัยในอนาคต โดยวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.45 น. โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ภาควิชาหลัก ได้แก่ ภาควิชาเคมี ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคชีววิทยา ภาคฟิสิกส์ ภาคคณิตศาสต์ และภาคพฤกษศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถานศึกษาที่มีงานวิจัยและบุคลากรคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ในระดับต้นของประเทศ และทางโรงเรียนเล็งเห็นว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

 

ถ่ายภาพ : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร