ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล พร้อมรับคลื่นลูกใหม่ นักวิทยาศาสตร์ไทย

วันที่ 26 มิ.ย.2560 เวลา 8.00 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย) โดยระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 170 คน นอกจากนั้น ศาสตราจารย์- ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ได้พบปะผู้ปกครองเพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีใจความที่น่าสนใจว่า " การเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีแรกจะเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์ในภาพรวม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตนเองว่ามีความถนัดกับวิทยาศาสตร์ในสาขาไหนมากที่สุด และได้เลือกเรียนในสาขาที่ตนเองมีความถนัดในปีต่อไป ซึ่งจะทำนักศึกษามีความมุ่งมั่นในสาขาที่ตนเองสนใจจริงๆและพยายามที่จะทำคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขากำหนด ก็จะทำให้เราได้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความถนัดในแต่ละสาขาวิชาอย่างแท้จริง นอกจากนั้นการเรียนวิทยาศาสตร์ ยังสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย และเป็นผู้ประกอบการเองได้เช่นกัน เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่ในศาสตร์ทุกแขนงจึงถือได้ว่ามีความสำคัญ อย่างยิ่งในปัจจุบัน"

ถ่ายภาพ : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร