ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

พิธีเปิดงานครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัยเครือข่าย และหน่วยงานร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยการดำเนินงานภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย นั้นได้มีการวางรากฐานที่ดีให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมปฏิบัติการทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ทรงพระราชทานโล่โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ให้กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดย ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับพระราชทานโล่ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย

หลังจากทรงพระราชทานโล่โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ให้กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ทรงฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องทดลองมหาวิทยาลัย" โดยศาสตราจารย์ รูดอล์ฟ เฮอร์แบส จากทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการ “ 5 ปี มหาวิทยาลัยเด็ก : ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” และทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในโครงการก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

ถ่ายภาพ : ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ