ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

การประชาพิจารณ์ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดทำการประชาพิจารณ์ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยเป็นการสมควรให้มีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม L04 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร