ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ประเทศไทยเป็นแหล่งความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มีพรรณพืชกว่า 10,000 ชนิด ในพื้นที่ระบบนิเวศที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็เป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญ และเป็นครัวของโลก ทำให้การอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช และการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตจำเป็นต้องเป็นไปอย่างสมดุล และยั่งยืน การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ.2549 เพื่อสนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ซึ่งครอบคลุมหลากหลายสาขา อาทิเช่น งานอนุกรมวิธาน สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา กายวิภาค พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล พฤกษเคมี พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และนิเวศวิทยา ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น พืชสวน พืชไร่นา วนศาสตร์ วิทยาสาหร่าย เห็ดราและไลเคน และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพรรณพืช และเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ.2560 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16  มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

พิธีเปิดการประชุมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ และการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ การนำเสนอผลงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ของนักศึกษา ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงาน และพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ตามลำดับ ส่งท้ายการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ด้วยการจัดทัศนศึกษา “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ”มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุม

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น ระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และ ผู้สนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์ ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร