ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

STEM 1 DAY CAMP โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) วันที่ 12, 13 และ 15 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

เมื่อวันที่ 12, 13 และ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา ร่วมกับหน่วยพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ ภายใต้โครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21: สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็ม กิจกรรม "STEM 1 DAY CAMP" โรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 881 คน (แบ่งกลุ่มนักเรียนสำหรับจัดกิจรรมครั้งละ 1 วัน จำนวน 10 ครั้ง นักเรียนร่วมกิจกรรม ครั้งละ 90 คน)

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครู มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มเพิ่มขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดขั้นสูง โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ Hands on Activity, Science Show, และ Walk Rally มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ Inspiring Science Show, Engineering Focused STEM, STEM + Drug : Iodine for Life และ Walk Rally-Lab Tour 

นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ ความสนุกสนานและความเข้าใจในการเรียนรู้แบบสะเต็มแล้ว ยังเป็นการต่อยอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเหมาะสมกับการศึกษาสำหรับเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวไกลและมีคุณภาพในอนาคต 

ข่าวประชาสัมพันธ์ STEM 1 DAY CAMP โรงเรียนอัสสัมชัญ (PDF)

 

ถ่ายภาพ : งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
ข้อมูล : หน่วยพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร