ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำพรรษากาล 2560 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และปลูกฝังจิตสำนึกแก่บุคลากรและนักศึกษาให้มีโอกาสใกล้ชิดพระบวรพุทธศาสนาด้วยการถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟแก่พระภิกษุและสามเณร เพื่อใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินสำหรับทำบุญจำนวนทั้งสิ้น 29,466.75 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เพื่อถวายให้วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สำหรับการใช้ในกิจกรรมของพระสงฆ์ต่อไป

 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร