ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศ ! พร้อมนำมหาวิทยาลัยก้าวสู่ Entrepreneurial University

24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว การนำมหาวิทยาลัยก้าวสู่ Entrepreneurial University กับแนวคิด Towards Being an Entrepreneurial University และการเปิดตัว Makerspace ภายใต้ศูนย์สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการ ( Mahidol University Center for Entrepreneurship Development by Innotech) ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อธิการบดีเผยนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยต้องมี 4 คุณลักษณะสำคัญคือต้องรู้กว้างและลึกทั้งในแง่วิชาชีพ มีความเก่งระดับโลก และเก่งในการพัฒนาตนเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องทำดีและคืนประโยชน์แก่สังคม นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลยังได้เปิด Innovation Space 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเจรจานวัตกรรม และศูนย์พัฒนาเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท เป็นหนึ่งในพื้นที่พัฒนานวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนา Startup เพื่อพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย พัฒนาอาจารย์ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยอันดับโลกต่อไป โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี และ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

 

ถ่ายภาพ : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร