ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคร่างเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมกับงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคร่างเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง L 01 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้มีผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาทั้งสิ้น 65 ร่าง และญาติของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษามาร่วมงานทั้งสิ้น 450 คน

วัตถุประสงค์ในการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคร่างเพื่อการศึกษา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความเคารพและระลึกถึงพระคุณ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติในความดีงาม ความเสียสละของอาจารย์ใหญ่ รวมทั้งเสริมสร้างให้นักศึกษามีจริยธรรม เสียสละ ประสบการณ์ในการทำงาน ความสามัคคี พัฒนาความรู้ จริยธรรม

นอกจากการบำเพ็ญกุศลแล้ว ภายในพิธียังได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ โดยบริษัทพร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด (ยูนิลอฟท์ ศาลายา) จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้มอบเงินรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท รวมทั้งทุนอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น อีก 11 กลุ่มทุน

หลังจากพิธีมอบทุนนักศึกษาแพทย์ได้มอบดอกไม้เชิดชูเกียรติแก่ญาติของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา รวมทั้งปฏิญาณตนในการเป็นแพทย์ที่ดี และในการนี้ได้เปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยี่ยม เคารพอาจารย์ใหญ่ ณ ตึกกายวิภาคศาสตร์อีกด้วย

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ