ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

งานทำบุญคล้ายวันก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปีที่ 34

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา และคุณชิตหทัย ภัทรธิยานนท์ หัวหน้างานบริการการศึกษา ศาลายา เป็นตัวแทนมอบกระเช้าแสดงความยินดี ในงานทำบุญคล้ายวันก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปีที่ 34 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

 

ถ่ายภาพ : งานบริการการศึกษา ศาลายา
เขียนข่าว :
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ