ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ขึ้น ภายใต้แนวคิด ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับการพึ่งตนเองด้านวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างยั่งยืน (Collaborative Governance a Key Success Factor for Self-Reliance on Vaccine and Sustainable Immunization) ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2560 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เพื่อสนองต่อนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งวาระแห่งชาติด้านวัคซีน และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีน นอกจากนั้นยังเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ตลอดจนความก้าวหน้าของการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมการประชุมและจัดแสดงบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระมหากรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุม ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานรางวัล “การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ” ประเภทองค์กร เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศ โดย ผศ.ดร. เปรมวดี วงษ์แสงจันทร์ รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้แทนรับพระราชทาน และหลังพิธีพระราชทานรางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมการจัดแสดงบูธนิทรรศการภายในงาน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

ถ่ายภาพ : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ