ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาประจำปีโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ และอาจารย์เภสัชกร ครั้งที่ 12

วันที่ 24-25 มกราคม 2560 เวล่า 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จัดสัมมนาประจำปีโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ และอาจารย์เภสัชกร ครั้งที่ 12 โดยโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และไชน่าเมดิคัลบอร์ด ( China Medical Board of New York, Inc. ) ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และกองบริหารการศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษากับส่วนงานต้นสังกัด และสร้างสัมพันธ์กับส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รับฟังเส้นทางอาชีพจากผู้บริหาร และโอกาสความก้าวหน้าในสายงานวิจัยจากอาจารย์นักวิจัย ฝึกทักษะเหตุการณ์จำลองการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าของงานวิจัยของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยและการศึกษาระหว่างนักศึกษา และอาจารย์นักวิจัย โดยวิธีการสัมมนาประกอบด้วยปาฐกถา เสวนา การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และปากเปล่าของนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ตลอดจนการสนทนากลุ่มนักศึกษากับผู้แทนส่วนงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการนี้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ได้กล่าวเปิดการสัมมนาประจำปีโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ และอาจารย์เภสัชกร พร้อมด้วยปาฐกถา "อาชีพแพทย์-ทันตแพทย์-เภสัชกร-สัตวแพทย์ นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ" โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี และการเสวนาในหัวข้อต่างๆโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงการนี้ เพื่อนำกลับไปปรับปรุงผลงานวิจัย พร้อมทั้งช่วยผลักดันให้นักศึกษามีแนวทางผลิตผลงานวิจัยสำเร็จ และสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมาย และยังมีโอกาสได้พบปะร่วมกิจกรรมกับอาจารย์นักวิจัย รุ่นพี่ และเพื่อนๆนักศึกษาด้วยกัน โดยอยู่บนพื้นฐานหลักการทางวิชาการ ตลอดจนทบทวนปัญหา อุปสรรค และพัฒนาให้โครงการผลิตอาจารย์แพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ และอาจารย์เภสัชกรก้าวหน้าต่อไป

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์, นายทรงธรรม แสงจินดา
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร