ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้มอบทุน และนักศึกษาผู้รับทุน ก่อนเข้าสู่พิธีมอบทุนการศึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี ตัวแทนผู้บริจาคเงินทุนการศึกษาแก่คณะวิทยาศาสตร์ และดร.พลกฤต กฤชไมตรี ตัวแทนผู้บริจาคทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นเป็นการกล่าวขอบคุณจากตัวแทนนักศึกษา อันได้แก่ นายภูชิสส์ ห้องสวัสดิ์ ตัวแทนนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ นายญานธัช จงรุ่งเรือง ตัวแทนนักศึกษาทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และนายอากร โชติยะศิลป์ ตัวแทนนักศึกษาทุนคณะวิทยาศาสตร์ โดยนายญานธัช จงรุ่งเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับทุนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวอย่างน่าประทับใจว่า "ถึงแม้ว่าผมจะเรียนไม่เก่ง แต่ผมก็สัญญาว่าจะตั้งใจเรียน ทำประโยชน์ให้สังคม และกลับมาช่วยเหลือน้องๆ ในอนาคตครับ"

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช, Facebook DrSuda Riengrojpitak
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร