ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

นักศึกษา Mat.Sci. ทีม IoT-Farm2Food: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สู่ไร่อ้อยอัจฉริยะ ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม (ทีมเดียวจาก ม.มหิดล)
เพื่อเข้าไปสู่การแข่งขันในรอบตัดสิน "Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016"

สืบเนื่องจาก หน่วยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ ได้จัดกิจกรรม Business Talk Series by BDU สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกิจกรรมในหัวข้อเรื่อง เรื่อง "Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016" นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ประจำปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ต่อมาผู้แข่งขันทีม IoT-Farm2Food : อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สู่ไร่อ้อยอัจฉริยะ โดยนายถิรวุฒิ นิลพนาพรรณ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หัวหน้าทีม) ซึ่งเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ได้ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมเพื่อเข้าไปสู่การแข่งขันในรอบตัดสินโดยเป็นทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลเพียงทีมเดียวที่ผ่านเข้ารอบ ในพิธีเปิดงานเวิร์คช็อปปั้นไอเดียแก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 60 ทีม จัดขึ้น ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ C asean อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

ทีม IoT-Farm2Food : อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สู่ไร่อ้อยอัจฉริยะ มีผู้ร่วมทีม ได้แก่ นายธีรยุทธ ไชยสิทธิ์ และนักศึกษาจากภูฏาน 2 คน ที่ได้รับทุน TICA คือ Mr.Thinley Namgyel และ Mr.Jigme Norbu ได้ส่งผลงานคลิปวิดิโอและนำเสนอแนวความคิดภายใต้หัวข้อ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ประจำปี 2559 โดยมีแนวคิดคือการนำนวัตกรรมมาช่วยระบบการจัดการดูแลฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) โดยนำเอาเทคโนโลยีทัยสมัย อย่างนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) มาใช้ในกระบวนการบริหารการจัดการฟาร์มตั้งแต่ต้นจนถึงระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านกลิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อประสิทธิภาพการจัดการการปลูกพืช ลดต้นทุนด้านแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bioinnovator.mitrphol.com/contest


สมาชิกทีม IoT-Farm2Food


ถิรวุฒิ นิลพนาพรรณ หัวหน้าทีม IoT-Farm2Food

 

ภาพจาก : งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เขียนข่าว : นายณัฐกรณ์ วันนิตย์, นายนราธิป ใจธรรม
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร