ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

Mr. & Ms. MU International Night 2016

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองคณบดีฝ่าวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมปฏิบัติงานฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ในงาน Mahidol University International Night 2016 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การแสดงของนักศึกษา การประกวด Mr. & Ms. Mahidol University International Night ซึ่งในปีนี้ Mr. Sadeep Medhasi นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และ Miss Nattira Sukboon นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับคัดเลือกเป็น Mr. & Ms. Mahidol University International Night 2016 บรรยายกาศภายในงานเป็นไปด้วยความสุข

ข้อมูลจากเว็บ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/news-events/fgs-news169.php

 

ถ่ายภาพ : งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร