ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

Mr. & Ms. MU International Night 2016

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ถ่ายภาพ : งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เขียนข่าว : นาย เสฏฐวุฒิ แก้ววิเศษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร