ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 (Thailand Inventors' Day 2017)
และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Intellectual Property, Invention,
Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 (Thailand Inventors' Day 2017) และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017) ซึ่งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันนักประดิษฐ์" เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันชัยพัฒนา" แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก และเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้แก่นักประดิษฐ์ไทยในการพัฒนาและเผยแพร่ผลงาน สู่ผู้ใช้ประโยชน์ทุกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาต่อยอดหรือการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยงานนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1.ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น เมธีวิจัยอาวุโส สกว.อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี เรื่อง "องค์ประกอบของเครื่องหมายโปรตีน Protrin marker" สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี "จมูก อิเล็กทรอนิกส์ แบบสวมใส่ที่ใช้เซนเซอร์เคมีบนผ้าเพื่อ ตรวจวัดกลิ่น Wearable e-nose based on fablic-based chemical sensors for odor detection" สาขากายวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลดีเด่น "เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพและระบบฟลูอิติกแบบหลายช่องวัด SPR Imager with a multichannel fluidic delivery system" สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

4.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล 2016 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand สาขาคณิตศาสตร์  

โดยคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)สรรหาและพิจารณานักวิทยาศาสตร์เพื่อขอรับรางวัล และภายในงานมีการจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์จากหลากหลายสถาบันการศึกษาอีกด้วย 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร