ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

นักศึกษาประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา
"Excellent Center for Drug Discovery: ECDD"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมนักศึกษาจาก Faculty of Pharmacy,University Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมทางวิชาการ อันจะส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล และส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม นักศึกษาจาก Faculty of Pharmacy,University Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา "Excellent Center for Drug Discovery: ECDD" คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนำเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา "Excellent Center for Drug Discovery: ECDD" เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่จัดขึ้นเพื่อรองรับงานวิจัยด้านการศึกษากลไกการเกิดโรคและการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางยา โดยใช้เทคโนโลยีด้านเซลล์ที่ทันสมัย และมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยสามารถค้นหาตัวยาได้ และนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนายาในขั้นต่อไป ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ให้ความรู้และสร้างความสนใจให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก

 

ถ่ายภาพ : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร