ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนการศึกษาบุตรผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ นายกสโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาบุตรผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการมอบทุนการศึกษาบุตรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยใน 2560 นี้ คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติทุนการศึกษาแก่บุตรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ระดับอนุบาล-ประถม จำนวน 11 ทุนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย / ปวช. จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท ทุนระดับ ปวส. – มหาวิทยาลัย จำนวน 9 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 46,200 บาท โดยกรรมการสโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยาน 

 

ถ่ายภาพ : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เขียนข่าว : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร