ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

"STEM พัฒนาครูไทย สู่ยุค Thailand 4.0"

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา ได้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างกิจกรรมและแผนการเรียนรู้ เพื่อสร้างผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 และตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0" โดยหลักสูตรนี้ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของ นพ.ธีระเกียรติ เจริฐเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ที่ให้มีหลักสูตรอบรมพัฒนาครูที่ได้รับรองมาตรฐานตามระดับวิทยฐานะ เพื่อให้ครูเลือกหัวข้อไปเข้าฝึกอบรมพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับการเลื่อนวิทยฐานะ

กิจกรรมการฝึกอบรมฯ นี้ จัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งแรก คือวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 และครั้งที่สอง วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม จำนวน 50 คน โดยเป็นครู ที่ทำการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้ลงทะเบียนในระบบของ สพฐ. ไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในกิจกรรมครูได้ฝึกปฏิบัติทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติหัวข้อ เข้าใจผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบคิด สถิติ วิธีและวัฒนธรรมการเรียนรู้, กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับ GEN Z และ Alpha มุ่งสู่การพัฒนา Thailand 4.0 : Brain Based & Inquiry Based Learning, กิจกรรมการเรียนรู้ Engineering Focused STEM Based Learning, การออกแบบกิจกรรมและการวัดประเมิน, การสร้างแผนการสอน : From Activity to Lesson Plan และ Knowledge Sharing และการปรับใช้ให้เหมาะสมกับแผนการสอน

ตลอดเวลาการอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้กับเพื่อนครูต่างโรงเรียน มีความนุกสนานและได้รับแนวคิดจากการอบรมฯ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning อาทิ STEM, Flipped Classroom, Blended Approach อันจะส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาไทยทั้งปัจจุบันและอนาคต 

ข่าวประชาสัมพันธ์ "STEM พัฒนาครูไทย สู่ยุค Thailand 4.0"(.pdf)

 

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล เสริมสุข
เขียนข่าว : นายณัฐกรณ์ วันนิตย์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร