ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เดวิด รูฟโฟโล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จัดขึ้นเพื่อมอบให้เป็นเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีผลงานวิจัยดีเด่นที่สุดทางวิทยาศาสตร์ในสาขาของตนเป็นที่ปรากฏชัด ผลงานวิจัยที่พิจารณาอาจเป็นผลงานด้านปฏิบัติ หรือทฤษฎี โดยเน้นในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทั้งที่จะเป็นฐานความรู้อาจนำไปประยุกต์ได้ สาขาของวิทยาศาสตร์จะรวมถึง วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานวิจัยจะต้องกระทำภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่และมาจากการวิจัยค้นคว้าของตน ที่ได้ดำเนินต่อมาอย่างสืบเนื่องและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ ว่าได้เพิ่มพูน พื้นฐานความรู้ในสาขานั้นๆ สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอน ส่งผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ/หรือการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือ มีบุคลิกการวางตัวและนิสัยเป็นที่นิยม อุทิศตนให้กับวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในการสร้างวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวม โดยในปี พ.ศ. 2560 ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด รูฟโฟโล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดดล

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พิจารณาจากนักวิทยาศาสตร์ที่มี ศักยภาพ มีผลงานที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่มีโอกาสสะสมผลงานเนื่องจากอายุยังน้อย นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้สมควรได้รับการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคต จึงได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา โดยผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ถ่ายภาพ : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เขียนข่าว : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรระ