ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9
เนื่องในกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2560

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.05 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพรแก่สมเด็จพระบรมราชินีนาถผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระอัจฉริยภาพและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ มั่นคงในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่ทวยราษฎร์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานและทรงอุปถัมภ์โครงการมากมาย อาทิ โครงการพระราชดำริ และโครงการตามพระราชเสาวนีย์หลายสาขา ทรงส่งเสริมด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ทรงสนันสนุนให้พสกนิกรมีรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม ทรงห่วงใยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ปลูกป่าทดแทน ทรงเป็นขวัญและกำลังใจของปวงอาณาประชาราษฎร์ในยามที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติ ทรงเผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ทรงสนับสนุนสมบัติศิลป์แห่งแผ่นดิน สู่สายตานานาอารยะ เป็นที่ประจักษ์ชื่นชม ทั้งในประเทศและนานาประเทศทั่วโลก ก่อให้เกิดประโยชน์เอนกอนันต์ต่อแผ่นดินไทยนานัปการ

 

ถ่ายภาพ : นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข, นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร