ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

งานเสวนา Science Café เรื่อง The 49th International Olympiad in Thailand Chemistry talk series “Back to The IChO”

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00-16.00 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา Science Café เรื่อง The 49th International Olympiad in Thailand Chemistry talk series “Back to The IChO” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ไชยคำ อาจารย์พิเศษโครงการบัณฑิตศึกษานิติวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมเสวนาเกี่ยวกับ ที่มาของการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก นานาชาติ นั้นเป็นมาอย่างไร โดยมี ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดำเนินรายการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ไชยคำ และอาจารย์ ดร. ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาล ได้กล่าวในงานเสวนาว่า การแข่งขันเคมีโอลิมปิก นานาชาติ เริ่มมีขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศเช็กสโลวาเกีย (Czechoslovakia) ในปี พ.ศ. 2511 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสิ่งที่สนใจเหมือนกัน มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศไทยเริ่มเข้าร่วมครั้งแรกในการแข่งขันครั้งที่ 22 ปี ค.ศ.1990 ณ ประเทศฝรั่งเศส และยังคงเข้าร่วมการแข่งขันทุกๆ ปี โดยมีผู้สนับสนุนหลักจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประเทศไทยได้รับการเป็นเจ้าภาพครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ 2542 ตรงกับปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 ชันษา จึงถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันด้วย ผ่านมาแล้วเป็นเวลา 18 ปี ประเทศไทยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี 2017 ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 49 จัดขึ้น ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์" เนื่องในวโรกาสทรงเจริญมายุครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อีกด้วย งานเสวนาได้มีคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ให้ความสมใจเข้าร่วม จำนวน 37 คน

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช, นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร