หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทยและนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 ในหลักสูตร ดังนี้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการรับสมัครและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบรับตรงโดยคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่ผ่านระบบ TCAS) ในหลักสูตร ดังนี้

ประกาศข่าว


ตาราง จำนวน เกณฑ์คะแนน จำแนกตามหลักสูตร/โครงการ/รอบ ที่เปิดรับระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่ TCAS รอบที่ ชื่อหลักสูตร / สาขา / โครงการ รวมจำนวน จำนวน จำนวนเรียกสัมภาษณ์ GPAX GPA การสอบคัดเลือก วิชาสามัญของ สทศ. (เกณฑ์ขั้นต่ำ %) เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก %)
A ข้อเขียน B การทดสอบอื่นๆ C สัมภาษณ์ D ตรวจร่างกาย E เกรดเฉลี่ยสะสม F Portfolio G เรียงความ H มมวท.01
วิทย์ คณิต 9 วิชาสามัญ O-NET GAT PAT
คณิต 1 คณิต 2 วิทย์ฯทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม เกณฑ์รวม แต่ละกลุ่ม รวม A B C D E F G H A+B+C+D
1 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ (6 สาขาวิชา) ** 71 40 * 2.75 3.00 3.00 - - - - - - - - - - - - - - 10% 80% 10% 100%
2 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการทุน พสวท. รร.สามเสนวิทยาลัย # 6 * 3.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 10% 80% 10% 100%
3 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ 5 * 2.75 - 3.00 - - - - - - - - - - - - - - 10% 80% 10% 100%
4 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 10 * 2.75 - - - - - - - - - - - - - - - - 30% 30% 30% 10% 100%
5 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์ 10 * 2.75 - - - - - - - - - - - - - - - - 10% 80% 10% 100%
6 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการ พสวท. ป.ตรี-โท-เอก # 159 9 15 3.00 3.25 3.25 - - 50% - - - - 90% 10% 100%
7 2 วิทยาศาสตบัณฑิต / โครงการโควต้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 50 60 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
8 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต /โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (6 สาขาวิชา) ** 70 84 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
9 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาคณิตศาสตร์ 10 15 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
10 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ / โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาพฤกษศาสตร์ 10 12 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
11 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ / โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาฟิสิกส์ 10 12 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
12 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต /โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (6 สาขาวิชา) ** 50 60 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
13 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาคณิตศาสตร์ 15 23 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
14 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ / โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาพฤกษศาสตร์ 10 12 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
15 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ / โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาฟิสิกส์ 15 18 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
16 4 วิทยาศาสตรบัณฑิต / วิทยาศาสตร์ (6 สาขาวิชา) ** 50 50 50 - - - - - - - - - - - - - 01-05 30% - - GPAX =20% ONET=30% GAT=10% PAT1=10% PAT2=30%

* รอบที่ 1 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
** 6 สาขาวิชา ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

ข้อมูลสรุปจำนวนการรับเข้าและเกณฑ์การรับเข้า TCAS 2562

เกณฑ์การรับเข้า TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 1 โครงการทุน พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ 6 สาขาวิชา

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 1 สาขาวิชาชีวนวัตกรรม

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 1 สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 1 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน

 สอบถามข้อมูลและปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้ที่

ทุน พสวท. และ ทุนศรีตรังทอง 0 2201 5050
การรับสมัครเข้าศึกษา 0 2201 5052 – 3

ฝ่ายการศึกษา
พญาไท : ห้อง K-133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-201-5050-4 โทรสาร: 02-354-7143

ศาลายา : ห้อง SC2-200 ตึกวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-441-9323 โทรสาร: 02-441-9322

Website : http://www.sc.mahidol.ac.th/sced
e-mail : scedmu.133@gmail.com