การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) โดยระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 มีทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ได้แก่

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการรับสมัครและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ https://admission.mahidol.ac.th/

รอบที่ 1 Portfolio

เกณฑ์การพิจารณาผู้สมัครคัดเลือกสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 1 โครงการพิเศษทางวิชาการ

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 1 โครงการทุน พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ลำดับ คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าน้ำหนัก (%)
1 เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10
2 ผลงาน / รางวัล / กิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (ตามกำหนดข้อ 6.3) 60
3 3.1 ใบรับรองตามข้อ 7.3 ดังนี้
3.1.1 ใบรับรองจากครู-อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นเรียน หรือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (มมวท-01)
3.1.2 ใบรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน (มมวท-02)
3.2 ใบรับรองครู-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตามข้อ 6.3.2 และ/หรือ 6.3.4 (ถ้ามี)
20
4 คุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ที่โดดเด่น 10
รวม 100
กิจกรรม วันที่ รายละเอียด
รับสมัคร 4 ต.ค.60 เวลา 9.30 น. ถึง 20 ต.ค.60 เวลา 16.30 น. รับสมัครทางออนไลน์ พร้อม Upload เอกสารการสมัครที่ https://admission.mahidol.ac.th ดังนี้
1. ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)
2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันสมัคร
3. หลักฐานผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ใบสรุปผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (มมวท-03)
3.2 หลักฐานผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ส่งใบรับรองโดยครู-อาจารย์ที่ปรึกษา และใบรับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 ให้ดำเนินการนำใบรับรองใส่จดหมายแบบปิดผนึก (ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สมัคร) แล้วนำส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน มาที่
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(โปรดระบุหน้าซอง “ใบรับรองผู้สมัครสอบ TCAS รอบที่ 1”)
โดยนำส่งไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (นับจากวันประทับไปรษณีย์)

หมายเหตุ : สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) คณะวิทยาศาสตร์ จะไม่มีการสอบสัมภาษณ์

 

สอบถามข้อมูลและปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้ที่

ฝ่ายการศึกษา
พญาไท : ห้อง K-133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-201-5050-4 โทรสาร: 02-354-7143

ศาลายา : ห้อง SC2-200 ตึกวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-441-9323 โทรสาร: 02-441-9322

Website : http://www.sc.mahidol.ac.th/sced
e-mail : scedmu.133@gmail.com