การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทยและนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตร ดังนี้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการรับสมัครและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ https://admission.mahidol.ac.th/

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบรับตรงโดยคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่ผ่านระบบ TCAS) ในหลักสูตร ดังนี้

ประกาศข่าวจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

รอบการรับเข้า แผนการรับเข้า (คน) จำนวนผู้สมัคร (คน) จำนวนที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (คน) จำนวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ (คน) จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คน)
รอบที่ 1 Portfolio 40 150 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์พิจารณาคุณสมบัติ 150 คน 40
รอบที่ 2 โควตา 130 371 187 138 138
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 150 1,111 441 144 144
รอบที่ 4 แอดมิชชั่น จำนวนเดิม 50
ปรับเพิ่มใหม่ 75
75 67 67

  

รอบที่ 4 Admissions

เปิดรับสมัครวันที่ 12-16 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์ https://app.cupt.net/tcas/round4.php

เกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4

 

เกณฑ์การพิจารณาผู้สมัครคัดเลือกสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 2 โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 2 โครงการทุน พสวท. (ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก)

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

ลำดับ โครงการ จำนวนรับเข้า (คน)
1 โครงการทุน พสวท. ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก 11
2 โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับทุนศรีตรังทอง) 50
3 โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับทุนศรีตรังทอง) 69
รวม 130

หมายเหตุ :
1) ศึกษาเกณฑ์การรับเข้าได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php
2) สำหรับโครงการมหิดลวิทยานุสรณ์ / โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโครงการความถนัดทางวิชาชีพที่มีคะแนนเป็นลำดับสูงสุดที่ 1 – 16 และเป็นไปตามเกณฑ์การรับทุนศรีตรังทอง จะมีสิทธิ์พิจารณาให้รับทุนศรีตรังทอง

กิจกรรม วันที่
รับสมัครออนไลน์และอัพโหลดเอกสารการสมัครตามกำหนด
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล https://admission.mahidol.ac.th
28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ถึง 4 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.
ชำระเงินค่าสมัคร 250 บาท
หลังยืนยันการสมัครให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครจากระบบ แล้วนำไปชำระที่เค้าเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ / กรุงเทพ / กรุงไทย / ทหารไทย
28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ถึง 5 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.
ตรวจสอบสถานะการสมัครและการชำระค่าสมัคร
ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://admission.mahidol.ac.th หากพบว่าชำระเงินแล้ว แต่สถานะการชำระเงินไม่ขึ้นเครื่องหมายถูก (√) ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา โทร 0 2849 4596 กรณีที่ไม่ติดต่อตามช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การสมัคร
30 มีนาคม 61 เวลา 09.30 น. ถึง 10 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วทางเว็บไซต์
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล https://admission.mahidol.ac.th หากพบว่าชำระเงินแล้วและสถานะการชำระเงินขึ้นเครื่องหมายถูก (√) แต่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา โทร 0 2849 4596-7 กรณีที่ไม่ติดต่อตามช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การสมัคร
12 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล https://admission.mahidol.ac.th และ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php
20 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) 22 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล https://admission.mahidol.ac.th และ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php
30 เมษายน 2561
Clearing House ที่เว็บไซต์ http://a.cupt.net/clearinghouse.php 3 – 6 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล https://admission.mahidol.ac.th
9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา
ทางเว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/newstudent
18 พฤษภาคม 2561
กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile)
ที่เว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/newstudent
18 – 22 พฤษภาคม 2561
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 23 – 28 พฤษภาคม 2561
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 7 – 8 สิงหาคม 2561
เปิดภาคการศึกษา 20 สิงหาคม 2561
 1. คณะวิทยาศาสตร์ใช้คะแนน 7 วิชาสามัญในการพิจารณารับเข้าศึกษา แต่คะแนน 7 วิชาสามัญจะประกาศผลหลังจากระบบปิดรับสมัครรอบที่ 2 ไปแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร

  ตอบ ให้ผู้สมัครดำเนินการสมัครและยืนยันข้อมูลการสมัครตามปกติ ส่วนคะแนน 7 วิชาสามัญ มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการดึงข้อมูลจาก สทศ. โดยตรง

 2. คณะวิทยาศาสตร์มีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของรายวิชาสามัญ 7 วิชา คะแนนดังกล่าวหมายถึงคะแนนของแต่ละวิชาหรือคะแนนรวมทุกวิชา

  ตอบ เป็นคะแนนรวมทุกวิชา โดยโครงการ ทุน พสวท.ฯ กำหนดให้มีคะแนนขั้นต่ำของ 7 วิชาสามัญตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ส่วนโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ และโครงการ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย / รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ กำหนดให้มีคะแนนขั้นต่ำตั้งแต่ 40% ขึ้นไป

 3. ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบ ปพ.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษาจากทางโรงเรียน ต้องดำเนินการอย่างไร

  ตอบ ใช้ใบ ปพ. 1 จำนวน 5 ภาคการศึกษาในการอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร แต่หากปรากฎรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นำสำเนาใบ ปพ.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับการกรอกผลการศึกษาในระบบการสมัคร นักเรียนต้องกรอกผลการศึกษาให้ตรงตามใบ ปพ.1 ที่ได้อัพโหลดมาในระบบเท่านั้น

 4. ใบรับรองแพทย์ (มมวท.04) มีให้กรอกข้อมูลเลขประจำตัวผู้สมัครด้วย สามารถทราบเลขประจำตัวผู้สมัครได้อย่างไร

  ตอบ ผู้สมัครจะได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครหลังจากที่บันทึกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาในระบบครบถ้วนทุกส่วนแล้ว โดยในระบบจะปรากฎในใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (MU01) (61xxxxxx) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. กรอกข้อมูลการสมัครในระบบให้ครบถ้วน (ต้องบันทึกข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและโครงการที่จะสมัครเข้าศึกษา)
  2. คลิกส่วนดาวน์โหลดเอกสาร จะปรากฎใบ MU01 ให้ดาวน์โหลด และนำเลขประจำตัวผู้สมัคร (ซ้ายบน) กรอกลงในใบรับรองแพทย์
  3. สแกนใบรับรองแพทย์และอัพโหลดขึ้นบนระบบ

 5. จำเป็นต้องอัพโหลด Portfolio ลงระบบหรือไม่

  ตอบ หากผู้สมัครมี Portfolio แนะนำให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ การอัพโหลดไฟล์ Portfolio ลงระบบสามารถดำเนินการได้ตามความประสงค์ของผู้สมัคร

 6. ต้องส่งหลักฐานใด ๆ มาที่มหาวิทยาลัยหรือไม่

  ตอบ ไม่ต้องส่ง เว้นแต่เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้นำหลักฐานตามกำหนดมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

 7. สอบสัมภาษณ์วันใด ที่ไหน

  ตอบ มหาวิทยาลัยมหิดลจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ และจะจัดสอบสัมภาษณ์วันที่ 22 เมษายน 2561 เริ่มลงทะเบียน 08.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท) ทั้งนี้ จะมีการเชิญผู้ปกครองพบปะรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันดังกล่าวด้วย

 8. เอกสารที่ใช้ในการสมัครในระบบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

  ตอบ ผู้สมัครต้องอัพโหลดเอกสาร ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา และ/หรือ ผู้ปกครอง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผลการศึกษาล่าสุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. ใบ มมวท-04 ใบแสดงผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  5. รูปถ่ายดิจิตอล หรือ สแกนรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ทรงผมสุภาพ พื้นหลังสีฟ้า หรือ สีขาว
  6. ผลงานวิชาการ (Portfolio) (ถ้ามี)

กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่ : 0 2201 5052 และ 0 2201 5050

 


สอบถามข้อมูลและปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้ที่

ทุน พสวท. และ ทุนศรีตรังทอง 0 2201 5050
การรับสมัครเข้าศึกษา 0 2201 5052 – 3

ฝ่ายการศึกษา
พญาไท : ห้อง K-133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-201-5050-4 โทรสาร: 02-354-7143

ศาลายา : ห้อง SC2-200 ตึกวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-441-9323 โทรสาร: 02-441-9322

Website : http://www.sc.mahidol.ac.th/sced
e-mail : scedmu.133@gmail.com