การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) โดยระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 มีทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ได้แก่

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการรับสมัครและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ https://admission.mahidol.ac.th/

ประกาศข่าวรอบที่ 2 โควตา

เกณฑ์การพิจารณาผู้สมัครคัดเลือกสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 2 โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 2 โครงการทุน พสวท. (ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก)

เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

ลำดับ โครงการ จำนวนรับเข้า (คน)
1 โครงการทุน พสวท. ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก 11
2 โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับทุนศรีตรังทอง) 50
3 โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับทุนศรีตรังทอง) 69
รวม 130

หมายเหตุ :
1) ศึกษาเกณฑ์การรับเข้าได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php
2) สำหรับโครงการมหิดลวิทยานุสรณ์ / โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโครงการความถนัดทางวิชาชีพที่มีคะแนนเป็นลำดับสูงสุดที่ 1 – 16 และเป็นไปตามเกณฑ์การรับทุนศรีตรังทอง จะมีสิทธิ์พิจารณาให้รับทุนศรีตรังทอง

กิจกรรม วันที่
รับสมัครออนไลน์และอัพโหลดเอกสารการสมัครตามกำหนด
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล https://admission.mahidol.ac.th
28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ถึง 4 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.
ชำระเงินค่าสมัคร 250 บาท
หลังยืนยันการสมัครให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครจากระบบ แล้วนำไปชำระที่เค้าเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ / กรุงเทพ / กรุงไทย / ทหารไทย
28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ถึง 5 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.
ตรวจสอบสถานะการสมัครและการชำระค่าสมัคร
ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://admission.mahidol.ac.th หากพบว่าชำระเงินแล้ว แต่สถานะการชำระเงินไม่ขึ้นเครื่องหมายถูก (√) ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา โทร 0 2849 4596 กรณีที่ไม่ติดต่อตามช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การสมัคร
30 มีนาคม 61 เวลา 09.30 น. ถึง 10 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วทางเว็บไซต์
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล https://admission.mahidol.ac.th หากพบว่าชำระเงินแล้วและสถานะการชำระเงินขึ้นเครื่องหมายถูก (√) แต่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา โทร 0 2849 4596-7 กรณีที่ไม่ติดต่อตามช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การสมัคร
12 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล https://admission.mahidol.ac.th และ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php
20 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) 22 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล https://admission.mahidol.ac.th และ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php
30 เมษายน 2561
Clearing House ที่เว็บไซต์ http://a.cupt.net/clearinghouse.php 3 – 6 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล https://admission.mahidol.ac.th
9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา
ทางเว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/newstudent
18 พฤษภาคม 2561
กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile)
ที่เว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/newstudent
18 – 22 พฤษภาคม 2561
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 23 – 28 พฤษภาคม 2561
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 7 – 8 สิงหาคม 2561
เปิดภาคการศึกษา 20 สิงหาคม 2561

 


สอบถามข้อมูลและปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้ที่

ทุน พสวท. และ ทุนศรีตรังทอง 0 2201 5050
การรับสมัครเข้าศึกษา 0 2201 5052 – 3

ฝ่ายการศึกษา
พญาไท : ห้อง K-133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-201-5050-4 โทรสาร: 02-354-7143

ศาลายา : ห้อง SC2-200 ตึกวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-441-9323 โทรสาร: 02-441-9322

Website : http://www.sc.mahidol.ac.th/sced
e-mail : scedmu.133@gmail.com