ศิษย์เก่าสัมพันธ์

»» หนังสือที่ระลึกงานครบรอบการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า ระเบียบข้อบังคับ มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์

มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. เพื่อให้ทุนอุดหนุนสวัสดิการ อุดหนุนการสอน หรือการวิจัย แก่ข้าราชการและลูกจ้างของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. เพื่อให้ทุนอุดหนุนการศึกษาและรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. เพื่อช่วยเหลือครอบครัว บุตรหลานของข้าราชการหรือลูกจ้างของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. เพื่อประกอบกิจการสาธารณประโยชน์และการกุศลอื่นๆ เท่าที่เห็นสมควรตามกาละเทศะ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2201-5073 โทรสาร 0-2201-5072

 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

1 ศาสตราจารย์อมเรศ ภูมิรัตน ประธานกรรมการ
2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์ รองประธานกรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุดา วรามิตร กรรมการและเหรัญญิก
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
5 รองศาสตราจารย์ช่อฟ้า ทองไทย กรรมการรอง
6 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เทพ หิมะทองคำ กรรมการ
7 ศาสตราจารย์สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส กรรมการ
8 ดร. วิรัช ปรางค์ปรักมะ กรรมการ