ดาวน์โหลด

        เอกสารประชาสัมพันธ์

Amino acid analysis

Flow cytometer

Freeze dry

GC-FID

UV-Vis Spectrophotometer V-530

บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง

อัตราค่าใช้จ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลาง (SC-Intranet only)

คู่มือการใช้งาน CIF Online booking

คู่มือการใช้บริการ

 

        แบบฟอร์มส่งตัวอย่างวิเคราะห์

วิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโน

วิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow cytometer

บริการวิเคราะห์ทั่วไป (HPLC, GC, TBARS and LC-MS)

บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง DSC และ TGA (บุคคลภายนอก)

บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง DSC และ TGA (บุคคลภายใน)

 

        เอกสารประกอบเครื่อง Microwave Digestion

ขั้นตอนการขอรับบริการเครื่อง Microwave digestion

 

        เอกสารประกอบเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS)

Lamp and Working standard for FAAS

 

        เอกสารประกอบเครื่อง Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS)

Lamp and Working standard for GFAAS

 

        เอกสารประกอบเครื่อง Liquid Chromatography-Ion Trap-Mass Spectrometer (LC-Ion Trap-MS/MS)

Information of LC-Ion Trap-MS/MS for ESI-APCI LC-MS/MS