เกี่ยวกับเรา

หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ตุลาคม พ.ศ.2535 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางสำหรับให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากร ให้สามารถใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง อันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ โดยปัจจุบันมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ ที่ให้บริการโดยแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม คือ

1. Liquid Chromatography
2. Gas Chromatography
3. Spectrophotometry
4. Bioscience Instrument
5. Sample Preparation
6. Thermal Analysis
7. Purified Water

 

 

โดยให้บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของคณะวิทยาสตร์ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังให้บริการ ด้านงานวิเคราะห์ตัวอย่าง การวิเคราะห์เพื่อการวิจัย และพัฒนา รวมทั้งการฝึกอบรม ให้แก่หน่วยราชการ และเอกชนภายนอกด้วย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำ และสอนการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ


บริการของเรา
1. บริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์
2. บริการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
3. บริการน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
4. บริการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อการวิจัยและพัฒนา
5. บริการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อการวิจัย และพัฒนา