ข่าวและกิจกรรม

26 มีนาคม 2567

อบรมวิชาการภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ของเครื่อง “JESS: Automate Western Blot”

เวลา: 08:45 -15:30 น. ณ ห้อง K642 และ K653

ลงทะเบียนได้ที่: link

 


20 – 21 มีนาคม 2567

อบรมวิชาการ หัวข้อ “Flow Cytometry: Principles, Instrumentation and Data analysis”

เวลา: 08:45 -16:30 น. ณ ห้อง K642

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


12 มีนาคม 2567

อบรมวิชาการและWorkshop หัวข้อ “Agilent NovoCyte: Transforming Cell Analysis One Flow at a Time”

เวลา: 09:30 -15:00 น. ณ ห้อง K642

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


11 -12 มกราคม 2567

อบรมวิชาการ หัวข้อ “Introduction to Agilent Seahorse XF Technology and its application”

เวลา: 09:45 -16:00 น. ณ ห้อง K642 และ K635

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


6 ธันวาคม 2566

อบรมวิชาการ หัวข้อ “STELLARIS 5 CONFOCAL MICROSCOPE DEMONSTRATION”

เวลา: 14:00 -16:00 น. ณ ห้อง K642

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

ลงทะเบียนทดสอบตัวอย่างได้ที่: link


24 พฤศจิกายน 2566

อบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือ Ultracentrifuge

เวลา: 08:45 -12:00 น. ณ ห้อง K642 และ K647

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


16 พฤศจิกายน 2566

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “New Innovations of Sapphire FL Technology”

เวลา: 09:00 -16:00 น. ณ ห้อง K102

ลงทะเบียนได้ที่: link

 


1 กันยายน 2566

อบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์การเรืองแสงและช่วงเวลาการเรืองแสง “Fluorescence spectroscopy and Time-resolved fluorescence spectroscopy”

เวลา: 08:45 -16:00 น. ณ ห้อง K642

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda


3 กรกฎาคม 2566

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Orbitrap high-resolution technology: approaches to metabolomic, proteomic, clinical diagnosis and research”

เวลา: 08:45 -16:00 น. ณ ห้อง K642

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda


31 พฤษภาคม 2566

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Enhancing capability of plate reader with No-Wash ELISA”

เวลา: 13:00 -14:30 น. ณ ห้อง K642

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


22 พฤษภาคม 2566

อบรมการใช้งานเครื่อง Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)

เวลา: 08:45 -16:00 น. ณ ห้อง K642 และ K640

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


23 มีนาคม 2566

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Advances technology of Nano particle tracking analyzer (NTA)” 

เวลา: 09:00 -16:00 น. ณ ห้อง K642 และ K652

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


16 มีนาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) และ Thermal Gravimetric Analyze (TGA)” 

เวลา: 08:45 -14:30 น. ณ ห้อง K642 และ K652

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


08 มีนาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “How to select GC Column” และ “Direct injection Solid sample to GC/GCMS by Pyrolysis technique”

เวลา: 08:45 -16:00 น. ณ ห้อง K642

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


 

09 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานเครื่องวิเคราะห์การจับกันของสารชีวโมเลกุล (Label-Free Interaction Analysis)” 

เวลา: 08:45 -16:30 น. ณ ห้อง K642 และ K635

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


31 มกราคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด (Multimode Plate Reader)”

เวลา: 09:15 -12:00 น. ณ ห้อง K642 และ K635

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


 

ทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลางและหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน

ตรวจสอบยอดคงเหลือทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลางและหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน