ขั้นตอนรับบริการ

กฏระเบียบและข้อบังคับในการใช้บริการหน่วยเครื่องมือกลาง

:: CIF User’s Handbook ::


เวลาทำการ 9.00-17.00น. วันจันทร์-ศุกร์ พักกลางวัน 12.00-13.00น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จองใช้เครื่องมือระหว่างเวลา 9.00-16.00น. ของทุกวันทำการ โดยจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

การยืมและคืนกุญแจห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เครื่องมือนอกเวลาทำการ อนุญาตให้เฉพาะ นักศึกษา/บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล ที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องมือ โดยสามารถยืมและคืนกุญแจได้ในระหว่างเวลา 9.00-16.00น. กรณีไม่คืนกุญแจตามที่ระบุไว้ CIF จะตัดสิทธิการยืมเป็นเวลา 2 เดือน

ผู้ใช้บริการใหม่ สำหรับบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนจองใช้เครื่องมือออนไลน์ สำหรับบุคคลภายนอกติดต่อสอบถามและจองใช้เครื่องมือที่หมายเลข 02-201-5973

ผู้ใช้บริการใหม่ที่ยังไม่เคยใช้เครื่องมือจะต้องมาติดต่อสอบถาม นัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการในการขอปรึกษาการใช้เครื่องมือ โดยจะต้องศึกษาทฤษฎีและหลักการการใช้เครื่องมือ รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิงก่อนใช้งานจริงทุกครั้ง อนุญาตให้เฉพาะนักศึกษา/บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล สามารถยืมคู่มือการใช้งานเครื่องมือ โดยมีระยะเวลาการให้ยืม 1 สัปดาห์

ผู้ใช้บริการต้องใช้เครื่องมือและน้ำบริสุทธิ์ด้วยความระมัดระวัง หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้งานใดๆ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น

ผู้ใช้บริการต้องลง Log Book และกรอกแบบฟอร์มการใช้เครื่องมือและน้ำบริสุทธิ์ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง หากไม่กรอกหรือกรอกไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า CIF อาจพิจารณางดให้บริการกับผู้ใช้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามกฏ

ผู้ใช้บริการต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทำ Lab ของตนเองมาให้พร้อม ทาง CIF  มีอุปกรณ์ให้ยืมเฉพาะบางอย่างสำหรับเครื่องมือที่จะใช้เท่านั้น โดยผู้ยืมจะต้องกรอกแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนและต้องคืนภายในเวลาที่กำหนด

เมื่อเกิดปัญหาในการใช้เครื่องมือให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการในช่วงเวลา 9.00-12.00น. และ 13.00-17.00น. เท่านั้น ในกรณีที่ใช้เครื่องมือนอกเวลาทำการ ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

การชำระเงินค่าบริการ มีดังนี้
1)   โอนเงินผ่าน Mobile Banking : ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช
เลขที่บัญชี 016-2-10322-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล
2)   โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร : ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช
เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล
3)   สแกนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ ที่ห้อง K629
4)   เรียกเก็บจากภาควิชา (เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ห้ามนำ อาหาร และ เครื่องดื่ม เข้ามาในห้องปฏิบัติการ

ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายให้เหมาะสม ไม่ส่งเสียงดังหรือก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น

ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการนำเอาของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องมือ กลับไปกำจัดเอง

กรณีไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ทาง CIF จะงดให้บริการทุกกรณีเป็นเวลาไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา


 ขอขอบคุณในความร่วมมือ