2019-11-19_Orbitrap™ HRAM Technology


19 พฤศจิกายน 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม เรื่อง หลักการและเทคนิคการใช้เครื่องแมสสเปคโทรมิเตอร์ความละเอียดสูง (Orbitrap™ HRAM Technology) โดย บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ห้อง K642 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.30-12.00 น.

เอกสารประกอบการบรรยาย