ภาพข่าวกิจกรรม

26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง หลักการ เทคนิค และ การใช้งานเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) และ Thermal Gravimetric Analyze (TGA)”                                                    โดย PerkinElmer Co., Ltd.

19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง “หลักการและเทคนิคการใช้เครื่องแมสสเปคโทรมิเตอร์ความละเอียดสูง (Orbitrap™ HRAM Technology) โดย บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด

17 ตุลาคม 2562 เรื่อง “Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer: The Next Generation in Flow Cytometry” โดย Gibthai Holding company (Thailand) Ltd

8 ตุลาคม 2562 เรื่อง “Ion Mobility-Mass Spectrometry and Two Dimension LC Technology update” โดย Agilent Technologies (Thailand) Ltd.

26 สิงหาคม 2562 เรื่อง timsTOF Pro Special Seminar on Omics Analysis” โดย Bruker Switzerland AG

6 มีนาคม 2562 เรื่อง Analytical Method Validation and AOAC guideline” โดย หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล