ความก้าวหน้าสายวิชาการ

ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ.

โครงการ Sandbox สนับสนุนการขอตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มโครงการ Sandbox หรือ การมอบอำนาจให้ส่วนงานเป็นผู้พิจารณาการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขอตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล Flagship Project ที่ 4.1 Global Talents Platform (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) โดยคณะวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในส่วนงานนำร่องที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

Play Video
ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ขั้นตอนการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

ตัวอย่างการกรอก
แบบฟอร์ม ก.พ.อ.03

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ก.พ.อ.03

แบบแสดง
การมีส่วนร่วม

แบบฟอร์ม
ประเมินการสอน

ตารางสรุป
ผลงานวิชาการ

การเตรียมเล่ม
ผลงานวิชาการ

สรุปข้อบังคับ
และหลักเกณฑ์

คำถามที่พบบ่อย
(FAQs)

ข้อบังคับ ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ: คุณธันย์ชนก จันทร์พวง โทร. 02-201-5022
e-mail: thunchanok.chu@mahidol.ac.th