นายคำรณ โชธนะโชติ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้เชี่ยวชาญ)
อีเมล : khamron.cho@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5021

หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นายสุเมธ กิตติภูมิ

หัวหน้าหน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล : sumet.kii@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5024

นางสาวชลธิชา ไชยนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : chonticha.chy@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5023

นางลาวัลย์ เฮงจินดา

พนักงานธุรการ ระดับ ส3
อีเมล : lawan.hen@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5025

นายศุภพงศ์ สุคันธปรีชา

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
อีเมล : supaphong.suk@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5097

นายวิทยา ชาแก้ว

พนักงานบริการ
อีเมล : vittaya.cha@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5097

นายสุธรรม บุญเอกบุศย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : sutum.bua@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5097

นายวีระ หนูสัมฤทธิ์

พนักงานบริการ
อีเมล : vera.nuu@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5097

นายคณภรณ์ เข็มทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : kanapon.kha@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5023

น.ส. สุขสม กลั่นกลิ่นหอม

นักวิชาการพัสดุ
อีเมล : suksom.kru@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5029

นายปภินวิทย์ วันทะมาตร์

ช่างเทคนิค
อีเมล : papinwit.wan@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5029

นายวิริยะ ดวนใหญ่

พนักงานบริการ
อีเมล : viliya.dun@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5097

นายศึกษา แก้วบุญเพิ่ม

พนักงานบริการ
อีเมล : suksa.kea@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5097

นายธวัชชัย ทองสุข

พนักงานบริการ
อีเมล : thawatchai.tho@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5097

นายไพรัตน์ ศิริเกียรติ์ดำรงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : khamron.cho@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5998,5087

น.ส. ณัฐพัชร์ เหลืองสถิตย์

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
อีเมล : nattaphat.lua@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5094,5096

นายวัชรพงษ์ ทิมสกุล

วิศวกร
อีเมล : watcharapong.thi@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5998,5087

นายสวาท รักใคร่

พนักงานการเกษตร ระดับ ส2
อีเมล : savad.ruk@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5998,5087

นายเกรียงศักดิ์ บำรุงศิลป์

คนสวน ระดับ บ1
อีเมล : kratngsak.bur@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5998,5087

นางดารา แก้วสุพรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : dara.kea@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5998,5087

น.ส. นิรมล สมจิตร

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
อีเมล : niramon.som@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5094,5096

นางสำเภา ภู่ห้อย

พนักงานบริการ
อีเมล : sampaw.poo@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5095

นายไชยา ขุนศรี

พนักงานการเกษตร ระดับ ส2
อีเมล : chaiya.kun@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5998,5087

หน่วยสารบรรณ

นางมณฑนะ มั่นคงวงศ์ศิริ

หัวหน้าหน่วยสารบรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : monthana.mun@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5028

นาง วรรธนันท์ จรัสฉัตรแก้ว

พนักงานธุรการ ระดับ ส3
อีเมล : wattanant.jar@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5788

นายอธิษฐ์ บุญเอกบุศย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : athit.boo@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5025

น.ส. ชมพูนุท อินทรปาลิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : chompunut.int@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5020

นางพูลสวัสดิ์ ปานศรี

พนักงานธุรการ ระดับ ส3
อีเมล : poonsawat.pan@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5025

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางธันยาภัทร์ เอิบสุข

หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการ)
อีเมล : thunyapat.aea@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5027

น.ส. ธันย์ชนก จันทร์พวง

นักทรัพยากรบุคคล
อีเมล : thunchanok.chu@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5022

น.ส. สุรกาญจน ยุวถาวร

นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
อีเมล : surakarn.yoo@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5013

น.ส. นัชย์นภัส เราอัครรุ่งเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล : natnapat.rao@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5026

หน่วยต้อนรับและบริการข้อมูล

นางวริศรา ทาทอง

นักประชาสัมพันธ์
อีเมล : warisara.tat@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-5091