งานบริหารและธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Administrative and Clerical Division
Faculty of Science, Mahidol University
272 Rama VI Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400, Thailand

โทร. | Tel. 66 (0) 2201 5020
โทรสาร | Fax : 66 (0) 2354 7165