งานบริหารและธุรการ ทำหน้าที่ดูแลสถานที่ และดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย หน่วยงานย่อยภายในจำนวน 5 หน่วย ดังนี้

หน่วยบริหารอาคารและสิ่งแวดล้อม
- ดูแลสถานที่ ความสะอาด ดูแลสวนภายในคณะ รวมถึงการบริการสนามกีฬา และ การทำบัตรสมาชิกกีฬาของคณะวิทยาศาสตร์

หน่วยสารบรรณ
- ดูแลด้านเอกสาร ออกเลขที่ เวียนหนังสือ

หน่วยการเจ้าหน้าที่
- ดูแลด้านบุคลากร ให้คำปรึกษาด้านการเลื่อนตำแหน่ง สวัสดิการของคณะและมหาวิทยาลัย

หน่วยต้อนรับและบริการข้อมูล
- ดูแลด้านการสอบถามเบื้องต้น ให้บริการข้อมูล และรับสายโทรศัพท์เมื่อมีผู้ติดต่อโทรเข้าเบอร์ติดต่อกลางของคณะฯ

หน่วยจราจรและความปลอดภัย
- ดูแลด้านความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและเคมี ออกบัตรจอดรถ และ สิทธิ์การเข้าออกอาคาร