• สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ที่แก้ไขแล้ว)
  • บัตรฯ เดิม (นำมาคืน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาคำสั่งที่เปลี่ยนฯ
  • สำเนาบัตรประจำประชาชน