ผู้มีสิทธิขอบัตรอนุญาตจอดรถยนต์

บัตรมีอายุ 3 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ โดยแนบสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 

บัตรมีอายุ 3 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ โดยแนบสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์

บัตรมีอายุ 3 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ลงทะเบียนออนไลน์ โดยแนบสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์

บัตรมีอายุ 1 ปี ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท

ลงทะเบียนออนไลน์ โดยแนบสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์

บัตรมีอายุ 1 ปี ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท

ทำหนังสือแจ้งมาที่งานบริหารและธุรการ (อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี)

บัตรมีอายุ 1 ภาคการศึกษา ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
(เฉพาะลานจอดตรงข้ามอาคารเคมี หรือลานจอดรถตัวหนอน เท่านั้น)

ลงทะเบียนออนไลน์ โดยใช้
1.สำเนาบัตรนักศึกษา
2.สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์
3.สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
4.สำเนาเอกสารการลงทะเบียนเรียน ณ ภาคการศึกษาที่ขอบัตรอนุญาตจอดรถยนต์

สำหรับอาจารย์อาคันตุกะ อาจารย์สมทบ อาจารย์รับเชิญมาสอนประจำหรือเป็นครั้งคราว รวมทั้งแขกรับเชิญต่าง ๆ ภายในคณะ 
ภาควิชา/งาน สามารถแจ้งรายละเอียดการเข้า-ออกล่วงหน้าได้ที่ งานบริหารและธุรการ โทร. 02-201-5023,5024