ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรม


25 พฤศจิกายน 2562

สัมมนา เรื่อง

SCIEX Innovation Seminar 2019” โดย Saengvith Science Co., Ltd.

เวลา: 09:15 -12:30 ณ. ห้อง K642 (บรรยาย)

รายละเอียด


19 พฤศจิกายน 2562

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “หลักการและเทคนิคการใช้เครื่องแมสสเปคโทรมิเตอร์ความละเอียดสูง (Orbitrap™ HRAM Technology)” โดย บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด

เวลา: 09:30 -12:00 ณ. ห้อง K642 (บรรยาย)

รายละเอียด  /เอกสารประกอบการบรรยาย: 1, 2


17 ตุลาคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer: The Next Generation in Flow Cytometry” โดย กิบไทย จำกัด

เวลา: 09:30 -14:00 ณ. ห้อง K642 (บรรยาย); 14:00 -16:00 ณ. ห้อง K635 (บรรยาย)

รายละเอียด