ข่าวและกิจกรรม

05 กรกฎาคม 2565

สัมมนา “The High Resolution Continuum Soure AAS (One Lamp for all Elements) for all applications by Analytik Jena Germany”

เวลา 9.15-12.00 น. ณ ห้อง K642 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Poster

 


10 มิถุนายน 2565

สัมมนา “Applications of single-cell omics technology in human and non-human research”

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข ชั้น 1 

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Poster

 


9 มีนาคม 2565

อบรมการใช้งานเครื่องวัดรายละเอียดของผิวชิ้นงาน (AFM)

เวลา 9.00-17.00 น. โดยบรรยายผ่านระบบ Webex และ

ฝึกภาคปฏิบัติ กลุ่มละ 15 คน ณ ห้อง 202 อาคาร SC1 คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Poster    

 


ประชาสัมพันธ์งานบริการวิเคราะห์

“เปิดบริการวิเคราะห์ LC-MS/MS based proteomics” ด้วยเครื่องมือ Nano LC-Orbitrap-MS/MS”

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียด

 

 


3 มีนาคม 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Proteomics Workshop” 

เวลา: 09:00 -12:00 น. บรรยายผ่านช่องทาง Microsoft team และ 13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการที่ห้อง K651

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Poster, Agenda

 


ทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลางและหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน

ตรวจสอบยอดคงเหลือทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลางและหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน