ข่าวและกิจกรรม

1 กันยายน 2566

อบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์การเรืองแสงและช่วงเวลาการเรืองแสง “Fluorescence spectroscopy and Time-resolved fluorescence spectroscopy”

เวลา: 08:45 -16:00 น. ณ ห้อง K642

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda


3 กรกฎาคม 2566

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Orbitrap high-resolution technology: approaches to metabolomic, proteomic, clinical diagnosis and research”

เวลา: 08:45 -16:00 น. ณ ห้อง K642

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda


31 พฤษภาคม 2566

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Enhancing capability of plate reader with No-Wash ELISA”

เวลา: 13:00 -14:30 น. ณ ห้อง K642

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


22 พฤษภาคม 2566

อบรมการใช้งานเครื่อง Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)

เวลา: 08:45 -16:00 น. ณ ห้อง K642 และ K640

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


23 มีนาคม 2566

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Advances technology of Nano particle tracking analyzer (NTA)” 

เวลา: 09:00 -16:00 น. ณ ห้อง K642 และ K652

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


16 มีนาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) และ Thermal Gravimetric Analyze (TGA)” 

เวลา: 08:45 -14:30 น. ณ ห้อง K642 และ K652

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


08 มีนาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “How to select GC Column” และ “Direct injection Solid sample to GC/GCMS by Pyrolysis technique”

เวลา: 08:45 -16:00 น. ณ ห้อง K642

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


ประชาสัมพันธ์ CIF 24 ชั่วโมง

เริ่มใช้ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Door Access Control System) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนบัตร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 – 16:00 น. ในวันทำการ ณ ห้องธุรการ CIF (K629)

รายละเอียด: Poster

 


09 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานเครื่องวิเคราะห์การจับกันของสารชีวโมเลกุล (Label-Free Interaction Analysis)” 

เวลา: 08:45 -16:30 น. ณ ห้อง K642 และ K635

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


31 มกราคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด (Multimode Plate Reader)”

เวลา: 09:15 -12:00 น. ณ ห้อง K642 และ K635

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


20 ธันวาคม 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเครื่อง Liquid Chromatography – Inductively Couple Plasma Mass Spectrometry (LC-ICP-MS)”

เวลา: 08:45 -16:00 น. ณ ห้อง K642

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Agenda

 


22 พฤศจิกายน 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานเครื่องวัดและวิเคราะห์การจับกันของโมเลกุล ด้วยเทคนิคการวัดการเปลี่ยนแปลงความร้อนระหว่างโมเลกุล”

เวลา: 09:00 -10:30 น. บรรยาย ณ ห้อง K642 และ 10.45 – 16.00 น. ปฏิบัติการฯ ที่ห้อง K652

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Poster

 


29 – 30 กันยายน 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Peptide Innovation, From Identification to Omics”

เวลา: 09:00 -12:00 น. บรรยายผ่านช่องทาง Microsoft team (online)/ห้อง K102 (onsite) และ 13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการฯ ที่ห้อง K619 และ K642

ลงทะเบียนได้ที่: link  รายละเอียด: Poster, Agenda

 


 

ทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลางและหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน

ตรวจสอบยอดคงเหลือทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลางและหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน