Banner

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

ลงทะเบียนออนไลน์

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูรพาจารย์ผู้มีคุณูปการ และสักการะรูปหล่อ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม
08:30 - 09:45 - ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูรพาจารย์ผู้มีคุณูปการ และวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
พิธีทำบุญ ณ ห้องประชุม K102
10:15 - 11:30 - พิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
12:00 - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ใต้โถงตึกกลม
เสวนา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง L01 ตึกกลม
13:15 - 15:00

- ร่วมฟังเสวนา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ทวนอดีต มองปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่อนาคต โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ดร.โชค บูลกุล ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ และรองศาสตราจารย์ ดร.จิรันดร ยูวะนิยม  ดำเนินรายการโดย ดร.ระพี  บุญเปลื้อง

มอบรางวัล ศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้อง L01 ตึกกลม
15:00 - 15:45

- พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
- พิธีมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2561 ของสภาอาจารย์
- การแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ ในปีพ.ศ. 2561
- พิธีมอบรางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น
- รางวัลประกวดภาพถ่ายและวีดิโอคลิป
- ผู้ได้รับรางวัล ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
- เสร็จพิธี
- รับของที่ระลึก และของว่าง บริเวณด้านล่างตึกกลม

"...สถานที่นี้จะได้เป็นสถานศึกษาและค้นคว้าที่สำคัญ
นับว่าเป็นประโยชน์อย่างสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของประเทศของเรา"

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้ให้แก่ชาวคณะวิทยาศาสตร์ทั้งมวลเมื่อ พ.ศ. 2508 เป็นเสมือนแรงกระตุ้นให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ นับตั้งแต่วันก่อตั้งจนถึงวันนี้ ผ่านมาถึง 6 ทศวรรษ ปณิธานอันยิ่งใหญ่ยังคงได้รับการสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสมอมา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดเริ่มต้นจาก โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิชาประกอบอื่นๆ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาทางการแพทย์สาขาต่างๆ จนเกิดเป็นแนวคิดที่จะสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนมีการก่อตั้งภาควิชาในยุคเริ่มต้นคือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์ (ต่อมาแยกเป็นภาควิชาชีววิทยา และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์) จนถึงปัจจุบันที่มีถึง 12 ภาควิชา รวมทั้งหน่วยงานอีกมากมายเพื่อรองรับการเรียนการสอนในระดับต่างๆ ตั้งแต่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและปรีคลีนิก และวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตรต่างๆ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับสูง การวิจัยที่ครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานจนงานวิจัยประยุกต์เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต และบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์แสดงให้สังคมประจักษ์ถึงความสำคัญของ “วิทยาศาสตร์” และ “งานวิจัย” ในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศไทยด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ผลักดันพลวัตของเศรษฐกิจประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป ดังเช่นวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับสากล

กิจกรรมฉลอง 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์


หนังสือ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์

6 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Download

Faculty of Science on My Mind
ร่วมประกวดคลิปวีดีโอสั้น

หัวข้อ แห่งความประทับใจและความทรงจำที่ดี ในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอสั้น

Faculty of Science on My Mind
ร่วมประกวดภาพถ่าย

หัวข้อ ภาพแห่งความประทับใจ และความทรงจำที่ดี ในโอกาสครบรอบ 60 ปี

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย

ร่วมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
ครบรอบ 60 ปี

ร่วมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน facebook ให้เข้ากับบรรยากาศ งานครบรอบ 60 ปี
http://bit.ly/musc04

ของที่ระลึก 60 ปี
คณะวิทยาศาสตร์

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MUSC 60 RUN

กิจกรรมเดินวิ่ง ในโอกาสครบรอบ 60 ปี

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561


ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

  • ประธานอนุกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดและประเมินผลจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2557-2561) โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)
  • ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความรู้ความชำนาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกร ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
  • รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

  • คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
  • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช

  • ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
  • นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์


(.AI) (.PNG) (.JPG)

MUSC Powerpoint Template