ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

เวลาที่ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2523

  • พ.ศ. 2517-2521       B.Sc., Hons (Medical Technology), Faculty of Medical Technology, Mahidol University, Bangkok, Thailand
  • พ.ศ. 2521-2523       M.Sc. (Biochemistry), Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand
  • พ.ศ. 2525-2530       Doctor of Engineering (Biotechnology), Department of Biotechnology, Faculty of Engineering, Osaka University, Osaka, Japan
  • พ.ศ. 2532-2533       Postdoctoral fellow, Alexander Von Humboldt Stiftung, Institut fur Mikrobiologie, HeinrichHeine Universitat Dusseldorf, Dusseldorf, Germany. Project title: "Cloning of Acid Phosphatase Gene from Yeast Hansenula polymorpha"
  • พ.ศ. 2545               Certificate in Bioinformatics (University of Oxford)
  • พ.ศ. 2546               Certificate in Molecular Ecology (Lincoln University, New Zealand)