"...สถานที่นี้จะได้เป็นสถานศึกษาและค้นคว้าที่สำคัญ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของประเทศของเรา"

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้ให้แก่ชาวคณะวิทยาศาสตร์ทั้งมวลเมื่อ พ.ศ. 2508 เป็นเสมือนแรงกระตุ้นให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ นับตั้งแต่วันก่อตั้งจนถึงวันนี้ ผ่านมาถึง 6 ทศวรรษ ปณิธานอันยิ่งใหญ่ยังคงได้รับการสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสมอมา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดเริ่มต้นจาก โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิชาประกอบอื่นๆ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาทางการแพทย์สาขาต่างๆ จนเกิดเป็นแนวคิดที่จะสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนมีการก่อตั้งภาควิชาในยุคเริ่มต้นคือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์ (ต่อมาแยกเป็นภาควิชาชีววิทยา และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์) จนถึงปัจจุบันที่มีถึง 12 ภาควิชา รวมทั้งหน่วยงานอีกมากมายเพื่อรองรับการเรียนการสอนในระดับต่างๆ ตั้งแต่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและปรีคลีนิก และวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตรต่างๆ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับสูง การวิจัยที่ครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานจนงานวิจัยประยุกต์เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต และบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์แสดงให้สังคมประจักษ์ถึงความสำคัญของ “วิทยาศาสตร์” และ “งานวิจัย” ในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศไทยด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ผลักดันพลวัตของเศรษฐกิจประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป ดังเช่นวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับสากล

กิจกรรมฉลอง 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์


Faculty of Science on My Mind
ร่วมประกวดคลิปวีดีโอสั้น

หัวข้อ แห่งความประทับใจและความทรงจำที่ดี ในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใบสมัคร
รายละเอียด

Faculty of Science on My Mind
ร่วมประกวดภาพถ่าย

หัวข้อ ภาพแห่งความประทับใจ และความทรงจำที่ดี ในโอกาสครบรอบ 60 ปี

ใบสมัคร
รายละเอียด

MUSC Run for Science

กิจกรรมเดินวิ่ง ในโอกาสครบรอบ 60 ปี

ร่วมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
ครบรอบ 60 ปี

ร่วมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน facebook ให้เข้ากับบรรยากาศ งานครบรอบ 60 ปี
http://bit.ly/musc04

ของที่ระลึก 60 ปี
คณะวิทยาศาสตร์

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561


นายวิทยา ดีเด่น

ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์

นายวิทยา ดีเด่น

ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์

นายวิทยา ดีเด่น

ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์

นายวิทยา ดีเด่น

ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์


(.AI) (.PNG) (.JPG)