กำหนดการ

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูรพาจารย์ผู้มีคุณูปการ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม
08:30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม
09:09 - 09:30 น.

-  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนมงคลบูชาเทพยดา 
-  พราหมณ์อัญเชิญเทวดาและอ่านโองการที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย
-  ประธานพิธี  คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ปักธูปที่กระถางธูปหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง ลั่นฆ้องชัย 3 ลา
-   ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนั่งพนมมือฟังพราหมณ์อ่านโองการไปจนจบ
-   พราหมณ์นำบูชาพระรัตนตรัย  บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูรพาจารย์ และ ถวายเครื่องบวงสรวง
-  ประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้

พิธีสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ บริเวณอนุสรณ์สถานาลานตึกกลม
09:30 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณลานตึกกลม
09:45 น. ผู้บริหาร หน่วยงาน ภาควิชา วางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
พิธีทำบุญ ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
10:15 น. ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้อง K102
10:30 น.

-  พิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
-  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

11:00 น. - ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์สวดอนุโมทนา เจริญชัยมงคลถาวรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์
11:30 น. - ถวายภัตตาหารเพล ณ ห้อง K102
พักรับประทานอาหาร
12:00 - แขกผู้มีเกียรติและอาจารย์ผู้ใหญ่ ณ ห้อง K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
- บุคลากร ณ ใต้โถงตึกกลม
เสวนา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
13:15 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมฟังการเสวนา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13:30 - 15:00

-  ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับ
-  การเสวนา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ทวนอดีต มองปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่อนาคต โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ดร.โชค บูลกุล ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ และรองศาสตราจารย์ ดร.จิรันดร ยูวะนิยม  ดำเนินรายการโดย ดร.ระพี  บุญเปลื้อง   
-  ประธานในพิธี มอบของที่ระลึก
-  วิทยากร และผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ณ ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)

15:00 น.

-  ชมวีดิทัศน์ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                                  
-  ชมวีดิทัศน์ ประวัติและผลงานศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
-  พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
-  ผู้แทนศิษย์เก่าดีเด่นกล่าวขอบคุณ
-  ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ตัวอย่างของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)

15:30 น.

- ประธานสภาอาจารย์กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง และประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับรางวัล
- ประธานมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ
- อาจารย์ตัวอย่าง ผู้บริหาร และสภาอาจารย์ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

พิธีมอบรางวัล คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลประกวดภาพถ่าย และวีดิโอคลิป ณ ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)

15.45 น.

-  การแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ ในปีพ.ศ. 2561
-  พิธีมอบรางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น
-  รางวัลประกวดภาพถ่ายและวีดิโอคลิป
-  ผู้ได้รับรางวัล ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
-  เสร็จพิธี
-  รับของที่ระลึก และของว่าง บริเวณด้านล่างตึกกลม

*ห้องรับรองแขก VIP ณ ห้อง P107 ห้องรับรองผู้เกษียณอายุงาน คณะวิทยาศาสตร์ อาคารฟิสิกส์ ชั้น 1