นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช

เวลาที่ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2512 ถึง พ.ศ. 2516

  • พ.ศ. 2516     วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2518     แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2537      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา