ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกร ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

เวลาที่ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2519
ปีที่สำเร็จการศึกษา

  • พ.ศ. 2515     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
  • พ.ศ. 2519     มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) ชีวเคมี
  • พ.ศ. 2523     มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ Master of Philosophy (M.Phil) ชีวเคมี
  • พ.ศ. 2525     มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ Doctor of Philosophy (Ph.D) ชีวเคมี
  • พ.ศ. 2541     วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.40) ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร