ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

เวลาที่ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2519

  • พ.ศ. 2521 วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2523 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง)
  • พ.ศ. 2525 Post-graduate Certificate in Orthodontics และ Master of Science จาก University of Alabama
  • พ.ศ. 2540 หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญทันตแพทยสภาในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ทันตกรรมจัดฟัน)
  • พ.ศ. 2540 สําเร็จการฝึกอบรมด้านบริหาร Mini Master of Public Administration มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2551 สําเร็จหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2552 Director Certification Program จาก Thai Institute of Directors
  • พ.ศ. 2552 University Governance Programme จาก The Knowledge Network Institute of Thailand Office of the Higher Education Commission
  • พ.ศ. 2554 Senior Dental Leaders Programme.จาก Harvard School of Dental. Medicine King's College London
  • พ.ศ. 2555 Senior Executive Education Program "Strategy and Innovation for Business in Asia” จาก Massachusetts Institute of Technology ร่วมกับ Sloan School of Management และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล