สวัสดิการเงินยืม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เงินยืมประเภทไม่เสียดอกเบี้ย
>> วงเงินสูงสุด 15,000 บาท
>> ผ่อนชำระ 15 งวด
>> ผู้ค้ำประกัน 1 ราย

เงินยืมประเภทพิเศษ (ไม่เสียดอกเบี้ย)
>> วงเงินสูงสุด 30,000 บาท
>> ผ่อนชำระ 20 งวด
>> ผู้ค้ำประกัน 2 ราย

ขั้นตอนการยื่นเอกสารยืมเงินสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
1. ยื่นแบบยืมเงินพร้อมเอกสารแนบและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ภายในวันที่ 1-10 ของทุกเดือน
2. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
3. เสนอพิจารณาอนุมัติ
4. รอรับการโอนเงินภายในสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการยืมเงินสวัสดิการ
checkbox-blue-icon สลิปเงินเดือนล่าสุดของผู้กู้
checkbox-blue-icon สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
checkbox-blue-icon สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
checkbox-blue-icon แบบฟอร์มยืมเงินสวัสดิการ
[Download] แบบฟอร์มยืมเงินสวัสดิการประเภทไม่เสียดอกเบี้ย
[Download] แบบฟอร์มยืมเงินสวัสดิการประเภทพิเศษ
checkbox-blue-icon สัญญายืมเงินสวัสดิการ
[Download] สัญญายืมเงินสวัสดิการประเภทไม่เสียดอกเบี้ย
[Download] สัญญายืมเงินสวัสดิการประเภทพิเศษ

*หมายเหตุ
1. อัตราเงินเดือนที่กรอกในแบบยืมเงินสวัสดิการผู้กู้ต้องรวมเงินประจำตำแหน่งด้วย
2. ในสัญญายืมเงิน การลงวันที่ที่ผู้กู้ยินยอมให้หักเงินเดือน จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก
3. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องเดินทางมายื่นเอกสารพร้อมกัน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินสวัสดิการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 (สวัสดิการประเภทไม่เสียดอกเบี้ย)
 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินสวัสดิการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 (สวัสดิการประเภทพิเศษ)

ติดต่อ: คุณบุญเชิด บำรุงศักดิ์  โทร. 02-201-5063