ข้อมูลประกันสุขภาพกลุ่ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รายชื่อผู้สมัครประกันสุขภาพประจำปี 2565 : (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

List of Insurance Applicants (Faculty of Science Only) 2025: (Pending)

 

คลิปวิดิโอสิทธิประโยชน์ วันที่ 9 ก.พ. 2564 | Benefit Meeting Session 9 February 2021 (in Thai)

Recording link: https://mahidol.webex.com/mahidol/ldr.php?RCID=ae00d109e392429f81b4be9ee2da2eb1

(โปรดดู password ในกลุ่ม Line หรือ ติดต่องานบริหารฯ เพื่อขอข้อมูล)

(Please see the password in the Line Group or Contact the Administrative and Clerical Division)

 

เอกสารประกอบวิดิโอสิทธิประโยชน์: คลิกเพื่อดู

Presentation Documents (In Thai): View

 

วิธีลงทะเบียน My Alianz และวิธีเคลมประกันผ่านแอป : คลิกเพื่อดู

How to register in the My Alianz and Online Claiming (in Thai): View

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการ  (ปี พ.ศ. 2565) | Schedule (2022)

ให้ผู้ปฏิบัติงานที่ประสงค์จะทำประกันดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. แจ้งธุรการของหน่วยงานที่สังกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งงานบริหารและธุรการ ภายในวันที่ 14 ก.พ. 2565
 2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำประกันกับอลิอันซ์ ให้ส่งใบแต่งตั้งผู้เอาทุนประกัน กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต ที่คุณคำรณ โชธนะโชติ งานบริหารฯ ภายในวันที่ 14 ก.พ. 2565 (Download)
 3. (กรณีทำประกันของสมาชิกในครอบครัวด้วย) ให้ดำเนินการต่อไปนี้ ภายในวันที่ 14 ก.พ. 2565
  ส่งไฟล์ข้อมูลสมาชิกสมทบ (Download) ทาง ทาง https://forms.gle/mPzWVFhcVQHcVUke8
  ส่งแบบฟอร์มแถลงสุขภาพ (Download) ตัวจริงที่งานบริหารและธุรการ (ห้อง K131)

 

To apply, the staff must:

 1. Inform the clerical officer of your department, who will compile the applications and send them to the Administrative and Clerical Division by February 14, 2022.
 2. For new members, complete the Beneficiary Designation Form and submit the original copy at Khun Khamron (Administrative and Clerical Division) within February 14, 2022 (Download)
 3. (If the staff also apply for family members) Please complete these procedures within February 14, 2022
  - Complete the form (Download), and submit the form at https://forms.gle/mPzWVFhcVQHcVUke8
  - Complete the health declaration form (Download) and submit the form at the Administrative and Clerical Division (Room K131)

ประกันเริ่มคุ้มครองตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ แต่ให้สำรองจ่ายไปก่อนในช่วงที่ยังไม่ได้รับบัตร และนำเอกสารมาเบิกย้อนในภายหลัง

ทั้งนี้ เนื่องจากมีระบบ Application ผู้ปฏิบัติงานสามารถยื่นเคลมด้วยตนเองผ่าน App ได้ หลังจากยืนยันสิทธิ์ตามกรมธรรม์แล้ว

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร

 1. ผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ครอบครัว (ผู้ติดตาม) ของผู้ปฏิบัติงาน
  ** สามารถสมัครได้เฉพาะ คู่สมรส และบุตร ของผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น
  *** คู่สมรส ต้องมีอายุระหว่าง 15 - 65 ปี
  *** บุตรจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 14 วัน  ไม่เกิน 25 ปี ยังศึกษาอยู่ และยังมิได้แต่งงาน

Eligible Persons

 1. Staff of Faculty of Science, Mahidol University
 2. Staff's family member(s)
  ** Only eligible for spouse and children
  ** Spouse: age 15 - 65 years

  ** Children: at least 14 days, up to 25 years; still in school and not married

การสมัคร | Application Procedure

ให้ดำเนินการภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

Application Deadline : 14 February 2022

 

สมาชิกสมทบ (บุคคลในครอบครัว)

กรณีที่เคยทำประกันกับอลิอันซ์ในปี 2564 หรือ ไทยสมุทร ในปี 2563 ให้กรอกแบบฟอร์มสำหรับสมัครสมาชิกสมทบ (Download) และส่งทาง Google Form: https://forms.gle/mPzWVFhcVQHcVUke8  โดยไม่ต้องกรอกใบแถลงไขสุขภาพ

 • สมาชิกสมทบ ไม่สามารถเลือกแผนที่สูงกว่าพนักงานได้
  เช่น ผู้ปฏิบัติงานแผน 2 จะไม่สามารถเลือกสมาชิกสมทบแผน 6 (เทียบเท่าผู้ปฏิบัติงานแผน 3) ได้

 

กรณีที่ไม่เคยทำประกันกับอลิอันซ์ในปี 2564 หรือ ไทยสมุทรในปี 2563 ให้ดำเนินการต่อไปนี้

 • กรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกสมทบ
  1. แบบฟอร์มสำหรับสมัครสมาชิกสมทบ (Download)
  2. แบบฟอร์มแถลงไขสุขภาพ (https://science.mahidol.ac.th/scad/wp-content/uploads/2022/02/Alianz_Type2.pdf)
  ทั้งนี้
  แบบฟอร์มในข้อ 1 ให้ส่งทาง ออนไลน์ผ่าน Google Form: https://forms.gle/mPzWVFhcVQHcVUke8
  แบบฟอร์มในข้อ 2 ให้ส่งตัวจริงที่คุณคำรณ งานบริหารและธุรการ (ห้อง K131)
 • โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องที่มี *** ให้ครบถ้วน
 • สมาชิกสมทบ ไม่สามารถเลือกแผนที่สูงกว่าพนักงานได้
  เช่น ผู้ปฏิบัติงานแผน 2 จะไม่สามารถเลือกสมาชิกสมทบแผน 6 (เทียบเท่าผู้ปฏิบัติงานแผน 3) ได้

 

Family Members

For members of year 2020 (Thai Ocean) -2021 (Alianz)
Complete the form for family members (Download) and submit via Google Form: https://forms.gle/mPzWVFhcVQHcVUke8

 • Family member are eligible to the plan equal or below that of the staff.
  For example, if the staff chooses plan 2, his family member are not eligible for plan 6 (equivalent to plan 3).

 

For new members

 • Complete the following forms:
  1. Application form for family members (Download)
  2. Health Declaration Form (https://science.mahidol.ac.th/scad/wp-content/uploads/2022/02/Alianz_Type2.pdf)
  Please note that,
  Form 1 has to be submitted via Google Form https://forms.gle/mPzWVFhcVQHcVUke8
  Form 2 need to submit the original copy at the Administrative and Clerical Division, Room K131, K Building.
 • Complete all the fields with ***
 • Family member are eligible to the plan equal or below that of the staff.
  For example, if the staff chooses plan 2, his family member are not eligible for plan 6 (equivalent to plan 3).

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความเรียบร้อยในการดำเนินการ

Please complete and recheck all the forms before submitting.

อัตราค่าเบี้ยประกัน และ ความคุ้มครอง | Premium and Coverage

แผนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน | Staff Premium

ประกันอุบัติเหตุ / Accident
1
2
3
ชีวิต / Life Loss
10,000
10,000
10,000
ทุพพลภาพ / Disability
10,000
10,000
10,000
สุขภาพผู้ป่วยใน / IPD
ค่าห้อง-อาหาร (สูงสุด 30 วัน) / Room
1,500
2,000
3,000
ICU (สูงสุด 7 วัน) / ICU Room
3,000
4,000
6,000
ค่าบริการโรงพยาบาล / Hospital Fee
15,000
20,000
20,000
ค่าแพทย์ผ่าตัด (ตามจริง) / Surgury
15,000
20,000
20,000
ค่าแพทย์เยี่ยม (สูงสุด 30 วัน) / Follow up Doctor
800
1,000
1,000
ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Expert Fee
1,500
2,000
3,000
อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายใน 24 ชั่วโมง) / Accident
3,000
4,000
4,000
ค่าชดเชยรายวัน (กรณีมิได้เบิกสิทธิ์ผู้ป่วยใน แต่ใช้สิทธิ์ของบริษัทอื่นรักษาไปแล้ว) /IPD Compensation (In cases of IPD treated, but paid  via another company)
1,500
2,000
3,000
ผลประโยชน์คุ้มครองสูงสุดต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง / Maximum Coverage
100,000
สุขภาพผู้ป่วยนอก / OPD
OPD (1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 31 ครั้ง/ปี)
1,000
1,200
2,000
รวมเบี้ยประกันต่อปี (ผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์)
Total Premium (Staff of the Faculty)
1,836
2,439
4,093

 

แผนสำหรับผู้ติดตาม | Family Member Plans

ประกันอุบัติเหตุ / Accident
4
5
6
ชีวิต / Life Loss
-
-
-
ทุพพลภาพ / Disability
-
-
-
สุขภาพผู้ป่วยใน / IPD
ค่าห้อง-อาหาร (สูงสุด 30 วัน) / Room
1,500
2,000
3,000
ICU (สูงสุด 7 วัน) / ICU Room
3,000
4,000
6,000
ค่าบริการโรงพยาบาล / Hospital Fee
15,000
20,000
20,000
ค่าแพทย์ผ่าตัด (ตามจริง) / Surgury
15,000
20,000
20,000
ค่าแพทย์เยี่ยม (สูงสุด 30 วัน) / Follow up Doctor
800
1,000
1,000
ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Expert Fee
1,500
2,000
3,000
อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายใน 24 ชั่วโมง) / Accident
3,000
4,000
4,000
ค่าชดเชยรายวัน (กรณีมิได้เบิกสิทธิ์ผู้ป่วยใน แต่ใช้สิทธิ์ของบริษัทอื่นรักษาไปแล้ว) / IPD Compensation (In cases of IPD treated, but paid  via another company)
1,500
2,000
3,000
ผลประโยชน์คุ้มครองสูงสุดต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง / Maximum Coverage
100,000
สุขภาพผู้ป่วยนอก / OPD
OPD (1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 31 ครั้ง/ปี)
1,000
1,200
2,000
รวมเบี้ยประกันต่อปี
Total Premium
1,812
2,415
4,069

แผนสำหรับผู้ปฏิบัติงานสถาบันสมทบ | Affiliated Institute Staff Premium

ประกันอุบัติเหตุ / Accident
7
8
9
ชีวิต / Life Loss
1,000
1,000
1,000
ทุพพลภาพ / Disability
1,000
1,000
1,000
สุขภาพผู้ป่วยใน / IPD
ค่าห้อง-อาหาร (สูงสุด 30 วัน) / Room
1,500
2,000
3,000
ICU (สูงสุด 7 วัน) / ICU Room
3,000
4,000
6,000
ค่าบริการโรงพยาบาล / Hospital Fee
15,000
20,000
20,000
ค่าแพทย์ผ่าตัด (ตามจริง) / Surgury
15,000
20,000
20,000
ค่าแพทย์เยี่ยม (สูงสุด 30 วัน) / Follow up Doctor
800
1,000
1,000
ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Expert Fee
1,500
2,000
3,000
อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายใน 24 ชั่วโมง) / Accident
3,000
4,000
4,000
ค่าชดเชยรายวัน (กรณีมิได้เบิกสิทธิ์ผู้ป่วยใน แต่ใช้สิทธิ์ของบริษัทอื่นรักษาไปแล้ว) /IPD Compensation (In cases of IPD treated, but paid  via another company)
1,500
2,000
3,000
ผลประโยชน์คุ้มครองสูงสุดต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง / Maximum Coverage
100,000
สุขภาพผู้ป่วยนอก / OPD
OPD (1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 31 ครั้ง/ปี)
1,000
1,200
2,000
รวมเบี้ยประกันต่อปี (ผู้ปฏิบัติงานสถาบันสมทบ)
Total Premium (Staff of Institutes)
1,813.60
2,416.60
4,070.60

การชำระค่าเบี้ยประกัน | Premium Payment

เบี้ยประกันของผู้ปฏิบัติงาน | Staff Premium

เนื่องจากบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา จะรับการจ่ายเป็นยอดใหญ่ยอดเดียวเท่านั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงจะสำรองจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์โดยใช้เงินจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์จัดสวัสดิการ และจะหักเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานคืน 1 ครั้ง เท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ปฏิบัติงานจ่ายเพิ่มแผนประกัน
The Faculty of Science will deduct the additional premium from the staff's salary. This is due to the payment policy of the insurance company, and must be paid in the lump sum amount.
แผนประกัน / Plan
ส่วนต่างที่ผู้ปฏิบัติงานต้องจ่ายเพิ่ม (บาท) / Additional Payment (Baht)
1
-
2
603
3
2,257

** เนื่องจากเงินกองทุนสวัสดิการได้โอนเข้าเป็นรายได้ส่วนงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแล้ว ประกอบกับระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้อให้สำรองจ่ายค่าเบี้ยส่วนเกินให้กับผู้ปฏิบัติงาน​เพื่อผ่อนชำระหลายงวดได้เหมือนที่ผ่านมา **

เบี้ยประกันของสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส / บุตร) | Family Member Premium

ให้โอนเข้าบัญชีของบริษัทโดยตรง และส่งหลักฐานที่งานบริหารและธุรการ

(อยู่ระหว่างการดำเนินงานประสานงานเรื่องการชำระเบี้ยประกัน)

Paid via bank transfer, and the copy of the transfer must be submitted to the Administrative and Clerical Division.

(Pending)

สถานพยาบาลคู่สัญญา | Affiliated Hospital

รายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญา

ขั้นตอนการเบิกจ่าย

กรณีใช้บริการสถานพยาบาลคู่สัญญา

 • สามารถยื่นบัตรให้เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลเพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายที่โรงพยาบาลคู่สัญญาได้
 • กรณีที่ประกันไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้ทำประกันจะต้องจ่ายส่วนต่างที่เกินมา

กรณีเบิกจ่ายย้อนหลัง

 • ให้เบิกจ่ายผ่าน Application เท่านั้น โดยใช้หลักฐานคือ ใบรับรองแพทย์ตัวจริง และ ใบเสร็จตัวจริง
 • หากจำเป็นต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม (บริษัทจะส่งจดหมายแจ้งเป็นรายบุคคลผ่านคณะวิทยาศาสตร์) ให้ยื่นหลักฐานที่งานบริหารและธุรการ
  ทั้งนี้ การดำเนินการเบิกจ่ายของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 5 วัน นับจากบริษัทได้รับหลักฐาน