การขอบัตรอนุญาตจอดรถยนต์

ผู้มีสิทธิ์ขอบัตรอนุญาตจอดรถยนต์

บัตรประเภท 3 ปี

 1. ผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์
 2. ผู้เกษียณอายุงานจากคณะวิทยาศาสตร์
 3. ผู้ที่ลาออก โอนย้าย จากคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้ปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 15 ปี

 

บัตรประเภท 1 ปี

 1. อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หรือ ที่ปรึกษาคณบดี
 2. อาจารย์ อาคันตุกะ หรือ อาจารย์สมทบ
 3. นักวิจัย, ผู้ช่วยนักวิจัย, นักวิจัยรับเชิญ หรือ แลกเปลี่ยน
 4. ผู้ปฏิบัติงานที่จ้างจากแหล่งเงินอื่น และได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่คณะฯ
 5. อาจารย์รับเชิญมาสอนประจำ และ อาจารย์ที่รับเชิญมาสอนชั่วคราว

 

บัตรสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ หรือ นักศึกษาต่างคณะที่เรียนวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ในเทอมนั้นๆ สามารถขอบัตรอนุญาตจอดได้ 3 ชนิด คือ

 1. บัตรจอดรถประเภทรายปี
 2. บัตรจอดรถประเภทรายภาคการศึกษา (รายเทอม)
 3. บัตรจอดรถประเภทภาคฤดูร้อน

** ทั้งนี้ นักศึกษาจะสามารถจดรถได้ที่บริเวณสนามบาสเก็ตบอล หรือ ตัวหนอน ข้างตึก C เท่านั้น

 

หลักฐานที่ต้องนำมายื่น

กรณีผู้ปฏิบัติงาน

ให้ภาควิชาทำเรื่องแจ้งงานบริหารและธุรการ จากนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงนำสำเนาทะเบียนรถที่ต้องการบัตรอนุญาตส่งที่งานบริหารฯ เพื่อดำเนินการทำบัตรอนุญาต

 

กรณีนักศึกษา

ให้ส่งหลักฐานต่อไปนี้ที่งานบริหารและธุรการ

 1. ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว   >>Download
 2. บัตรนักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. ใบอนุญาตขับรถยนต์ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนรถ
  * ทั้งนี้ เจ้าของรถ หรือ ผู้ครอบครองต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับนักศึกษา หรือเป็นผู้ปกครองที่ใช้นามสกุลเดียวกัน
 5. กรณี นักศึกษาต่างคณะที่ลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ให้นำสำเนาใบลงทะเบียนเรียนมายื่นด้วย

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ปฏิบัติงาน

บัตรประเภท 3 ปี

 • ผู้ปฏิบัติงานปัจจุบัน :    ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ผู้เกษียณจากคณะวิทยาศาสตร์ :    ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ผู้ลาออก / โอนย้าย ที่ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์มากกว่า 15 ปี :    3,000 บาท

 

บัตรประเภท 1 ปี

 • ที่ปรึกษาคณบดี และ อดีตคณบดี :    ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • นักวิจัย, ผู้ช่วยนักวิจัย, นักวิจัยรับเชิญ และ แลกเปลี่ยน :   3,000 บาท
 • อาจารย์สมทบ :    ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • อาจารย์รับเชิญมาสอน (ประจำและชั่วคราว) :   ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

นักศึกษา

ประเภทรายปี ปีละ 1,000 บาท

ประเภทรายเทอม (ภาคการศึกษาต้น / ปลาย) ภาคละ 500 บาท

ประเภทภาคฤดูร้อน ภาคละ 250 บาท