สมาชิกสนามกีฬา | Sports Facility Membership

 


คุณสมบัติผู้สมัคร | Qualifications

สมาชิกปกติ | Normal Members

 1. ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดของคณะวิทยาศาสตร์
 2. นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
 3. ผู้เกษียณจากคณะวิทยาศาสตร์ / ที่ปรึกษาคณบดี / อดีตคณบดี
 4. ผู้ที่ปฏิบัติงานครบสัญญา และได้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์มากกว่า 10 ปี
 5. อาจารย์สมทบ คณะวิทยาศาสตร์
 1. Staff of Faculty of Science
 2. Students of Faculty of Science
 3. Retired Staff / Consultant / Former Dean of Faculty of Science
 4. Former Contracted Staff of Faculty of Science (10+ years of duty)
 5. Adjunct Staff of Faculty of Science

สมาชิกประเภทพิเศษ | Special Members

 1. ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดลที่ไม่ได้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 2. ผู้ที่ลาออก / โอนย้าย โดยได้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์มากกว่า 15 ปี
 3. ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 1. Other Staff of Mahidol University
 2. Former Staff who resigned or transferred from the Faculty of Science (15+ years of duty)
 3. Alumni of Faculty of Science

 

อัตราค่าสมาชิก | Membership Fee

ประเภท ค่าสมาชิก
นักศึกษา

Students

ฟรี

Free

สมาชิกปกติ

Normal Members

ฟรี

Free

สมาชิกพิเศษ

Special Members

300 บาท/เดือน   หรือ 3,000 บาท/ปี

300 baht/month or 3,000 baht/year

   **  ทั้งนี้ ค่าใช้บริการสถานที่ จะต้องจ่ายด้วยคูปองที่ซื้อจากงานคลังและพัสดุ (ห้อง K108) ตามอัตราที่กำหนดของสถานที่นั้นๆ
**  Facility usage fees must be paid via the coupons purchased from the Financial and Procurement Division (Room K108) according to the predetermined fee.

 

หลักฐานที่ต้องนำมายื่น | Required Documents

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาบัตรนักศึกษา
 3. ใบรับรองแพทย์
 4. กรณีที่ผู้สมัครเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้องนำหลักฐานใบรับรองสภาพนักศึกษาปัจจุบันมายื่นด้วย
 1. 1 Inch Photo x2
 2. A Copy of Staff / Student ID Card
 3. Medical Certificate
 4. For graduate Students, a certificate of current student is also required.

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร | Download Application Form

** โปรดใช้ intranet ในการดาวน์โหลด **

ใบสมัครภาษาไทย

English Form

 

ตัวอย่างภาพสนามกีฬา | Facilities Gallery

 

------------------------------------------------------------------------

สนามกีฬาที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
Free of Charge Facilities

คณะวิทยาศาสตร์มีสนามและอุปกรณ์กีฬากลางแจ้งซึ่งสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังนี้

The following facilities and equipment can be used free of charge:

 • สนามบาสเก็ตบอล (ตึกฟิสิกส์)
 • สนามเปตอง (ตึกฟิสิกส์)
 • สนามตะกร้อ (ตึกฟิสิกส์)
 • ทางเดิน / วิ่ง เพื่อสุขภาพ รอบคณะวิทยาศาสตร์
 • สนามสุขภาพ (ข้างตึกกลม)
 • Basketball Court (P Building)
 • Pétanque Court (ตึกฟิสิกส์)
 • Sepak takraw Court (ตึกฟิสิกส์)
 • Walking / Running Track in the Phaya Thai Campus
 • Outdoor Exercising Garden (Near Lecture Building)