MUSC SYNERGY

STEM SCHOOL

โครงการ การเสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี.

รศ.ดร วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

(Assoc.Prof. Wannapong Triampo, Ph.D.)

โครงการ การเสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนเครือข่าย องค์กร และสถาบันคู่ความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ (โครงการสนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็มและนวัตกรรมการเรียนรู้)

ปัจจุบันกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่การเรียนรู้อย่าง ไร้พรมแดนไร้ขอบเขตที่เกิดขึ้นจากนอกห้องเรียน จากประสบการณ์ตรงที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สำคัญผู้เรียนสามารถ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณค่าให้กับชุมชนและสังคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงความสำคัญด้านหนึ่งคือ การให้บริการวิชาการ แก่สังคมผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมที่จะช่วยส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในหลายระดับ ให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน คือ วิทยาศาสตร์ Science เทคโนโลยี Technology วิศวกรรมศาสตร์ Engineering คณิตศาสตร์ Mathematics เรามีความมุ่งหวังให้ผู้เรียน คิดได้ ทำเป็น เรียนรู่ได้เองตลอดชีวิต ผ่านการเรียนรู้ และลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองต่อสังคมในทุกระดับชั้น กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมฯ จึงได้ริเริ่ม “โครงการสนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็ม และนวัตกรรมการเรียนรู้” ให้แก่นักเรียนระดับประถม-มัธยมและคุณครู เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนมีความสนุกสนาน พร้อมทั้งได้ฝึกฝนกระบวนการคิดเป็นระบบ และได้มีประสบการณ์ในการลงมือทำจากการแนะนำจากมืออาชีพ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและการปฏิบัติ

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

 

1. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

2. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

4. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

5. โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

6. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

7. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

8. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

9. โรงเรียนดรุณาราชบุรี

10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

11. โรงเรียนเทพลีลา

12. โรงเรียนเทพศิรินทร์

13. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

14. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

15. โรงเรียนเทิงวิทยาคม

16. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

17. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

18. โรงเรียนนาคประสิทธิ์

19. โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส

20. โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

21. โรงเรียนบางสะพานวิทยา

22. โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

23. โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน

24. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

25. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

26. โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

27. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

28. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

29. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

30. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

31. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

32. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

33. โรงเรียนราชินีบน

34. โรงเรียนวัดราชบพิธ

35. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

36. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

37. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

38. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

39. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

40. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

41. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

42. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

43. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

44. โรงเรียนวิสุทธรังษี

45. โรงเรียนศึกษานารี

46. โรงเรียนสตรีนนทบุรี

47. โรงเรียนสตรีภูเก็ต

48. โรงเรียนสตรีวิทยา

49. โรงเรียนสตรีวิทยา 2

50. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

51. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

52. โรงเรียนสองภาษาระยอง

53. โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

54. โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

55. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

56. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

57. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

58. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

59. โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

60. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง

61. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

62. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

63. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

64. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

65. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

66. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

67. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี

68. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

69. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

70. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

71. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม

72. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

73. โรงเรียนสุรนารีวิทยา

74. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

75. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

76. โรงเรียนอัสสัมชัญ

77. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

78. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

79. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

80. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

81. โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

82. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

 

  1. โครงการสนุกคิดด้วยสะเต็มและนวัตกรรมการเรียนรู้ A1 download
  2. โครงการสนุกคิดด้วยสะเต็มและนวัตกรรมการเรียนรู้ A2 download
  3. โครงการสนุกคิดด้วยสะเต็มและนวัตกรรมการเรียนรู้ A3  download
  4. โครงการสนุกคิดด้วยสะเต็มและนวัตกรรมการเรียนรู้ A4 download